Nowenna przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia NMP (29.11-07.12)

facebook twitter

29-11-2023

Rozpoczynamy nowennę, w której pragniemy zbliżyć się do Niepokalanej, do Tej, która cała jest Święta, do Dziewicy „ubogaconej od pierwszej chwili poczęcia blaskiem  szczególnej świętości” (Lumen Gentium, 56).

1. Wystawienie Najświętszego Sakramentu

2. Pieśń: O zbawcza Hostio

3. Modlitwa.

Panie Jezu Chryste, utajony w Najświętszym Sakramencie, stajemy dziś przed Tobą, aby razem z Twoim Sługą – bł. Bronisławem uwielbiać Cię przez Maryję Niepokalaną. Ty bowiem chwałę Maryi Matki Swojej uważasz za własną chwałę.

Pozwól więc nam spojrzeć na Twoją Matkę Niepokalaną, pełną łaski, utwierdzoną w łasce, przyodzianą pięknością i wspaniałością łaski. Pozwól nam zrozumieć, Panie, Twoją potęgę, mądrość i miłość objawiającą się w darze Niepokalanego Poczęcia Maryi.

Pozwól nam razem z Maryją dziękować za tę łaskę, którą nie tylko dla Niej udzieliłeś, ale i dla nas, dla naszego zbawienia.

(Modlitwa ułożona w oparciu o tekst bł. Bronisława Markiewicza. Por. B. Markiewicz, Hołd złożony Królowej nieba i ziemi, [w:] Ćwiczenia duchowne, Miejsce Piastowe 1913).

4. Śpiew: Całaś piękna jest Maryjo!

Siedlecki, Śpiewnik, s. 316, wyd. XXXIX.

5. Rozważanie:

Temat: Słowa modlitwy „Zdrowaś Maryjo”.

W sugestiach korzystano z pism bł. ks. Bronisława Markiewicza: Rekolekcje zakonne dla sióstr karmelitanek w Przemyślu, a także ze Szkiców kazań, Zapisków życia wewnętrznego, Ćwiczeń duchownych.

6. Śpiew lub recytacja jednej ze strofy z Akatystu ku czci Bogarodzicy (w postawie stojącej) i modlitwa dziękczynna z Akatystu.

7. Wezwania:

8. Modlitwa dziękczynna z Akatystu.

Przyjmij, o Potężna, Najczystsza Pani i Królowo nasza, Boża Rodzicielko, te pochwalne hymny, które Tobie Jedynej z wdzięcznością śpiewamy, my, słudzy Twoi niegodni. Wybrana spośród wszystkich pokoleń, nad wszystkie stworzenia nieba i ziemi wspanialszą się okazałaś. Za Twym udziałem Pan zastępów jest z nami, przez Ciebie poznaliśmy Syna Bożego i nasyciliśmy się świętym Jego Ciałem i Krwią najczystszą. Dlatego błogosławiona jesteś z pokolenia na pokolenie, o przez Boga wsławiona, wspanialsza od Cherubinów i czcigodniejsza od Serafinów. W tej oto godzinie, o pełna chwały Bogurodzico Najświętsza, nie ustawaj w modlitwie za nas, niegodne Twe sługi, byśmy od wszelkiej złej myśli i od wszelkiego nieszczęścia wolni byli i od wszelkiej szatańskiej złośliwości uchronieni. Aż do chwili ostatniej, wstawiając się za nami, zachowaj nas nienagannymi. Orędownictwem bowiem Twoim i opieką chronieni, Jedynemu w Trójcy Bogu Stwórcy wszechświata składamy chwałę, cześć, hołd i dziękczynienie, teraz i zawsze i na wieki  wieków. Amen.

9. Pieśń eucharystyczna i błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.

10. Pieśń do Matki Bożej.

 

Dzień I „Zdrowaś Maryjo”

 

5. Rozpoczynamy nowennę, w której pragniemy zbliżyć się do Niepokalanej, do Tej, która cała jest Święta, do Dziewicy „ubogaconej od pierwszej chwili poczęcia blaskiem szczególnej świętości” (Lumen Gentium, 56).

Kościół od pierwszych wieków z upodobaniem widział w Maryi Tę, „która nigdy nie odmówiła Bogu nawet najmniejszego dowodu miłości”. Łaska „niepokalaności” udzielona została Maryi z racji Jej przyszłej roli jako Matki Syna Bożego oraz „w przewidywaniu przyszłych zasług Jezusa Chrystusa”.

Maryja – cała Święta – jest oczywiście wyłączona spod prawa dziedziczenia grzechu pierworodnego i wolna od wszelkiego grzechu. Grzech jest bowiem zawsze odmową: odwraca od Boga tak, jak postępowanie marnotrawnego syna, które oddaliło go od ojcowskiego domu. Maryja nigdy nie oddaliła się od Boga. Jak służąca z Psalmu 123, oczy Maryi zawsze są zwrócone ku Panu, aby we wszystkim gorliwie spełniać Jego wolę.

W tegorocznej drodze ku Niepokalanej przewodniczyć nam będzie nasz Błogosławiony Ojciec Założyciel, wielki Czciciel Maryi, ks. Bronisław Markiewicz. Otwierając skarbiec Jego myśli i medytacji na temat Matki Bożej, odnajdujemy bardzo znamienną rzecz. Otóż, kazanie na uroczystość Niepokalanej w 1873 roku, Błogosławiony rozpoczął słowami Pozdrowienia anielskiego: „Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami (…)”. I mówił, dalej: „Tak, Anioł pozdrowił Maryję i my Ją tymi słowami pozdrawiamy, a zwłaszcza dzisiaj, przed uroczystością Jej Niepokalanego Poczęcia. Z większym nabożeństwem do Niej wołamy: „Zdrowaś Maryjo”. Pan Bóg zbudował sobie na ziemi Dom niepokalany, dom złoty, wielki, wspaniały o przecudnej piękności i święty. Wkrótce miał się bowiem ukazać światu Syn Boży... Ów Dom od Boga na ten cel zbudowany – Przybytek niepokalany i święty. Maryja od pierwszej chwili poczęcia stała się wielką i piękną na niebie i na ziemi, iż Bóg sam zachwyca się Jej niepokalaną pięknością. Zdrowaś  Maryjo”.

Warto podkreślić to, co zapewne odczuwamy jednoznacznie, że Ojciec Założyciel wskazał na modlitwę: „Zdrowaś Maryjo” jako syntezę całej prawdy o Niepokalanej. Odczuwamy też niejako Jego zaproszenie do zatrzymania się na słowach właśnie tej modlitwy. W prawdzie jest to modlitwa dobrze nam znana, modlitwa dnia powszedniego, ale jednocześnie jest ona przepełniona bogactwem treści teologicznych. W tegorocznym świętowaniu Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny zechciejmy, z pomocą bł. ks. Bronisława Markiewicza, odczytać na nowo bogactwo treści, które zostały zawarte w Pozdrowieniu Anielskim.

(Opr. s. Edyta Golińska CSSMA)

 

**********

6. Śpiewem Hymnu ku czci Bogarodzicy uwielbiajmy Boga za dar Niepokalanego Poczęcia NMP i dziękujmy za spuściznę szczególnej czci i nabożeństwa do Niepokalanej, przekazaną nam przez bł. ks. Bronisława Markiewicza.

Hymn

Witaj, przez którą jaśnieje radość,

Witaj, dla której klątwa odpuszczona,

Witaj, która Adama podnosisz z upadku,

Witaj, która od łez uwalniasz Ewę.

Witaj, o wysokości, pojęciom ludzkim niedostępna,

Witaj, głębino nawet anielskim okiem niezbadana,

Witaj, bo jesteś Tronem Króla,

Witaj, bo dźwigasz Tego, co wszystkie dźwiga rzeczy,

Witaj, Gwiazdo Słońce nam ukazująca,

Witaj, Łono Boskiego Wcielenia,

Witaj, przez którą stworzenie się odnawia,

Witaj, przez którą Stwórca dzieckiem się staje,

Witaj, Oblubienico Dziewicza.

 

7. Wezwania:

 1. Cała piękna jesteś Maryjo i zmazy pierworodnej nie ma w Tobie. Pan to sprawił i cudem jest w oczach naszych. Pragnąc piękności i szczęścia życia wiecznego wołamy do Ciebie:

 Niepokalana Maryjo, módl się za nami!

 2. Wielu naszych braci i sióstr zapomina o konieczności oczyszczenia i odnowy własnego serca, trwając w brudzie grzechów. Niech Twoje wstawiennictwo wyjedna im łaskę skruchy i powrót do Boga. Wpatrzeni w Twą czystość serca wołamy:

 Niepokalana Maryjo, módl się za nami!

 3. Młodzi ludzie, w poszukiwaniu sensu życia, naśladują przykłady zachęcające do przyjęcia postaw niezgodnych z nauką Twojego Syna. W przekonaniu, że Ty jesteś najwspanialszym dla nich Wzorem, wołamy za nimi do Ciebie:

 Niepokalana Maryjo, módl się za nami!

 4. Słowa Twojego Syna „Pójdź za mną” brzmią nieustannie w sercach wezwanych do szczególnej służby w Kościele. Niejednokrotnie, żeby usłyszeć ten głos, potrzebny jest dar odpowiedniego otoczenia. Z prośbą o łaskę takiego daru dla powołanych do służby Bożej wołamy do Ciebie:

 Niepokalana Maryjo, módl się za nami!

 5. Twojego Imienia, w wieku młodzieńczym, podczas kryzysu wiary, wzywał Błogosławiony ks. Bronisław Markiewicz. Przywrócone mu piękno dziecka Bożego, przyjął z wdzięcznością i z przekonaniem, że Twoje wstawiennictwo wyjednało mu tę łaskę. Wdzięczni za przykład jego świętości, wołamy do Ciebie:

 Niepokalana Maryjo, módl się za nami!

Panie, Jezu Chryste, utajony w Najświętszym Sakramencie, błagam Cię przez miłość jaką masz ku Najświętszej Matce swojej. Pomnóż we mnie wiarę, nadzieję i miłość. Daj mi ducha prawdziwej pokuty. Obdarz mnie tym wszystkim, o co Cię prosi dla mnie Najświętsza Maryja Panna.

 

Dzień II

Bądź pozdrowiona – Chaire kecharitomene

 

Modlitwa:

Panie Jezu Chryste, utajony w Najświętszym Sakramencie, stajemy dziś przed Tobą, aby razem z Twoim Sługą – bł. Bronisławem uwielbiać Cię przez Maryję Niepokalaną. Ty bowiem chwałę Maryi Matki Swojej uważasz za własną chwałę.

Pozwól więc nam spojrzeć na Twoją Matkę Niepokalaną, pełną łaski, utwierdzoną w łasce, przyodzianą  pięknością  i  wspaniałością  łaski. Pozwól nam zrozumieć, Panie, Twoją potęgę, mądrość i miłość objawiającą się w darze Niepokalanego Poczęcia Maryi.

Pozwól nam razem z Maryją dziękować za tę łaskę, którą nie tylko dla Niej udzieliłeś, ale   i   dla nas, dla naszego zbawienia.

(Modlitwa ułożona w oparciu o tekst bł. Bronisława  Markiewicza).

Rozważanie

Zdrowaś Maryjo, czyli „Bądź pozdrowiona”. Są to słowa Boże skierowane do ubogiej dziew-czyny z Nazaretu, której było na imię Miriam (Maryja).

Co znaczą te słowa? Ewangelista Łukasz pisze, że Maryja usłyszawszy je z ust Archanioła zmieszała się na te słowa i rozważała co miało znaczyć to pozdrowienie (1, 29). Nic dziwnego, że Maryja usłyszawszy słowa tego pozdrowienia „zmieszała się”. Bliskość Boga żywego wywołuje zawsze świętą bojaźń. Nic dziwnego, że zaczęła rozważać, co miało znaczyć to pozdrowienie. Pozdrowienie anielskie oznacza początek największych dzieł Bożych w dziejach człowieka i świata. Słowa te postawiły Maryję wobec niezgłębionej Bożej tajemnicy, niejako wciągnęły w krąg tej tajemnicy.

Pozdrowienie anielskie odsłania nam prawdę cudu, jakiego dokonał Bóg w Swoim przewidywaniu – cudu Niepokalanego Poczęcia Maryi.

Jakże często słowa Pozdrowienia anielskiego kierował do Maryi nasz Ojciec Założyciel: „Zdrowaś Maryjo, ciesz się Maryjo, boś odebrała łaskę nad łaskami, jakiej nikt z ludzi nie otrzymał i nie otrzyma... Łaskę nigdy nieustającą, której nikt Ci nie odbierze; Pan Bóg z Tobą i dlatego jesteś błogosławioną, najszczęśliwszą ze wszystkich niewiast, jakie przed Tobą istniały i kiedykolwiek istnieć będą”.

W Zapiskach z życia wewnętrznego na wielu miejscach odnajdujemy dowody czci i miłości bł. Bronisława do Maryi: „Pani moja, Matko moja, Najświętsza Maryjo!” (rok  1869).

„Maryję Panią i Matkę czcić będę śmiało”; „Jeszcze raz ponawiam postanowienie czcić Maryję publicznie, choćby ze wzgardą i posądzeniem” (rok 1869).

„Postanowiłem, o ile możności działać w ukryciu przed światem, byłem tylko Panu Jezusowi    i Najświętszej Matce Jego był znany” (rok  1874). „W Sercu Jezusa i Maryi moja nadzieja      i otucha” (rok  1879).

Pozdrowienie Maryi miało u Ojca Założyciela szczególne odniesienie do tajemnicy zbawienia i Odkupienia ludzkości. Podczas  jednego z kazań ks. Markiewicz mówił: „Jak początkiem odkupienia ludzkiego było Pozdrowienie anielskie, tak samo toż Pozdrowienie anielskie ma być początkiem nawrócenia  niewiernych” (kazanie z 8.12.1873 roku; kazanie o Różańcu z 1876  roku).

Innym razem wołał: „O przemożna i niezwyciężona Matko Serca Jezusowego, której modlitwa nad Wszechmocnym jest wszechmocna, módl się za nami! Ty, któraś przodkom naszym tyle łask świadczyła, wejrzyj i na nas nędznych i ubogich, (...) uproś nam łaskę pobożności, ażebyśmy przez Ciebie... stali się godnymi obietnic Syna Twego Jezusa Chrystusa” (kazanie z 8.12.1873 roku). 

„Matko Boska uproś mi to, co jest większą chwałą Twego Syna, a co dla mojego zbawienia” (ZŻW, 1881 rok).

„Zacznijmy szczerze czcić Maryję Niepokalaną Dziewicę – nie wstydź się klękać i śpiewać na cześć Maryi”.

(Opr. s. Edyta Golińska CSSMA)

************

Śpiewem Hymnu ku czci Bogarodzicy uwielbiajmy Boga za dar Niepokalanego Poczęcia NMP i dziękujmy za dar powołania naszego Ojca Założyciela do szczególnego udziału w tajemnicy  Odkupiciela.

Witaj, namiocie Boga oraz Słowa,

Witaj, Święta ponad święte świętych,

Witaj, Arko złocona przez Ducha Świętego,

Witaj, niewyczerpana życia Skarbnico.

Witaj, czcigodny Diademie królów bogobojnych,

Witaj, Chwało wysoka  kapłanów pobożnych,

Witaj, Bastionie niezdobyty Kościoła świętego,

Witaj, Murze nieobalony Królestwa Bożego.

Witaj, Ty, która wznosisz pomniki zwycięstwa,

Witaj, która obalasz nieprzyjaciół naszych,

Witaj, Lekarstwo dla ciała mojego,

Witaj, duszy mojej Ocalenie.

Witaj, Oblubienico Dziewicza.

Wezwania:

 1. Pielgrzymującemu Kościołowi na ziemi, potrzebna jesteś Maryjo jako Matka i Przewodniczka. Doznając niejednokrotnie od Ciebie matczynej opieki, prosimy w intencjach naszych braci i sióstr w całym Kościele, wołając do Ciebie:

  Niepokalana Maryjo, módl się za nami!

 2. Swoim zawołaniem: „Totus Tuus”, uczył nas św. Jan Paweł II bezgranicznego zawierzenia Tobie. Wdzięczni za tę naukę, prosimy Cię abyśmy zachowali w pamięci i w sercach jego przykład życia i naukę wołając do Ciebie:

 Niepokalana Maryjo, módl się za nami!

 3. Przez wiele lat nawiedzałaś i nadal nawiedzasz w wizerunku Obrazu Jasnogórskiego nasze polskie rodziny. Zawierzając na nowo życie naszych rodzin Twojej macierzyńskiej opiece z ufnością wołamy:

 Niepokalana Maryjo, módl się za nami!

4. Wiele nowicjuszek i nowicjuszy życia zakonnego wybiera Cię za główną Przewodniczkę życia. Tobie ich polecamy i prosimy Cię, upraszaj u Twego Syna łaskę nowych i świętych powołań do służby w Kościele, z miłością wołając:

 Niepokalana Maryjo, módl się za nami!

 5. W dzień uroczystości Niepokalanego Poczęcia Twego, bł. ks. Bronisław Markiewicz doznał łaski umocnienia w powołaniu do życia konsekrowanego. Ty byłaś dla niego Przewodniczką. Prosimy Cię o łaskę jego kanonizacji oraz beatyfikacji Sługi Bożej m. Anny Kaworek, jego duchowej córki. Pełni wdzięczności za jego Osobę wołamy do Ciebie:

 Niepokalana Maryjo, módl się za nami!

Panie, Jezu Chryste, utajony w Najświętszym Sakramencie, błagam Cię przez miłość jaką masz ku Najświętszej Matce swojej. Pomnóż we mnie wiarę, nadzieję i miłość. Daj mi ducha prawdziwej pokuty. Obdarz mnie tym wszystkim, o co Cię prosi dla mnie Najświętsza Maryja Panna.

 

Dzień III 

Łaski pełna

 

Modlitwa:

Panie Jezu Chryste, utajony w Najświętszym Sakramencie, stajemy dziś przed Tobą, aby razem z Twoim Sługą – bł. Bronisławem uwielbiać Cię przez Maryję Niepokalaną. Ty bowiem chwałę Maryi Matki Swojej uważasz za własną chwałę.

Pozwól więc nam spojrzeć na Twoją Matkę Niepokalaną, pełną łaski, utwierdzoną w łasce, przyodzianą  pięknością  i  wspaniałością  łaski. Pozwól nam zrozumieć, Panie, Twoją potęgę, mądrość i miłość objawiającą się w darze Niepokalanego Poczęcia Maryi.

Pozwól nam razem z Maryją dziękować za tę łaskę, którą nie tylko dla Niej udzieliłeś, ale   i   dla nas, dla naszego zbawienia.

(Modlitwa ułożona w oparciu o tekst bł. Bronisława  Markiewicza).

Rozważanie

Słowa te mówią, o szczególnym wybraniu Maryi. Zostały one wypowiedziane przez Archanioła w takiej formie, która wskazuje, że oznaczają one imię własne Maryi, czyli stanowią o istocie Jej Osoby. Łaska oznacza miłość i dar Boga samego, przez który człowiek uczestniczy w wewnętrznym życiu Stwórcy. Maryja otrzymała przez Chrystusa najpełniejsze uczestnictwo w życiu wewnętrznym Boga: Ojca, Syna i Ducha Świętego. To uczestnictwo Maryi wyrasta ponad wszystko, co oddziela człowieka od Boga, wyklucza sam grzech pierworodny. Chrystus, który przez Odkupiciela jest sprawcą życia Bożego, czyli łaski w każdym człowieku, okazuje szczególną. szczodrości dla Swej Matki. Owa szczodrość Odkupienia sięga pierwszej chwili Jej zaistnienia – jest Niepokalanym Poczęciem Maryi.

Bł. ks. Bronisław Markiewicz wyraził tę prawdę w stwierdzeniu, że „fundamentem gmachu świętości i wielkości Maryi Panny jest Niepokalane Poczęcie” (Hołd złożony Królowej nieba i ziemi, [w:] Ćwiczenia  duchowe, Miejsce Piastowe 1913).

„Bóg zachował Ją w samym Poczęciu od zmazy pierworodnej, udzielił Jej pełności łaski i darów duchowych... oświecił Ją obfitością światłości niebieskiej i zrozumienia rzeczy

nadprzyrodzonych, uczynił duszę Jej niewymownie skłonną, do nieustannego postępu na drogach najwyższej świętości, tak iż żadnej łaski nie otrzymała, której by doskonale nie użyła... Maryja w każdej chwili życia swego powiększała w sobie skarb łaski...”.

„Żadnej czynności nie spełniła bez zasługi, nie rzekła słowa, nie pomyślała, aby na większą chwałę nie skierować... Nigdy nie zatrzymała się w biegu ku Panu Bogu – niczego nie uroniła, zawsze odpowiadała łasce Bożej ze wszystkich sił swoich – i miłowała Boga jak tylko mogła” (kazanie o Wniebowzięciu NMP i ogłoszeniu Jej Królową, nieba i ziemi).

„Bóg chcąc wywyższyć Maryję nad wszystkie stworzenia, dał Jej łaskę, łaskę przede wszystkim... i w tym darze jakoby wyczerpał wszystką potęgę, mądrość i miłość Swoją” (Hołd złożony Królowej..., art. cyt.)   

„Różne łaski daje Bóg świętym. Dziewica Maryja będąc pełną łaski jest wyniesioną, wyższą od każdego świętego w jakiejkolwiek cnocie. (...) Maryja tak uboga, ona patrzy na Boga z bliska. Jak gwiazdy od słońca oświecone, tak święci radość i światło otrzymują na widok Maryi” (kazanie o Wniebowzięciu..., art. cyt.)     

Na koniec zechciejmy zauważyć jeszcze jedno, Maryja, choć była pełna łaski i posługiwała się obecną w Niej Wszechmocą – łaską samego Boga, w tym Swoim wybraniu dała nam wspaniałą lekcję pokory. Mimo, że łaski pełna, stanęła jako jedna z nas u stóp krzyża, grzeszna; potrzebująca Odkupienia.

(Opr. s. Edyta Golińska CSSMA)

 

************

Śpiewem Hymnu ku czci Bogarodzicy uwielbiajmy Boga za dar Niepokalanego Poczęcia NMP i dziękujmy za wszystkie łaski udzielone naszemu Ojcu Założycielowi przez pośrednictwo Niepokalanej.

Witaj, Kwiecie nigdy niewiędnący,

Witaj, Korono wstrzemięźliwości,

Witaj, Prawzorze jasny naszego Zmartwychwstania,

Witaj, ukazująca nam życie anielskie.

Witaj, drzewo o słodkim Owocu – pokarmie wierzących,

Witaj, listowie, w którego obfitym cieniu wielu się ukrywa,

Witaj, boś w łonie nosiła zbłąkanych Przewodnika,

Witaj, boś porodziła Wybawiciela  pojmanych.

Witaj, Ty, co łagodzisz Sędziego gniew sprawiedliwy,

Witaj, przebaczenie niosąca dla wielu grzeszników,

Witaj, Szato dojrzałości ogołoconych z prawa do mówienia,

Witaj, Miłości wszelkie przewyższająca pragnienie.

Witaj, Oblubienico Dziewicza.

Wezwania:

 1. W różnych potrzebach i w różnych miejscach świata klęczy, o Maryjo, człowiek przed Twym cudownym Wizerunkiem, utrudzony i dotknięty różnymi zniewoleniami. Swym wstawiennictwem u Boga zaradź naszej biedzie i przyjdź z pomocą, gdyż z nadzieją wołamy do Ciebie:

 Niepokalana Maryjo, módl się za nami!

2. Dla Polski i wielu narodów dotkniętych różnymi zniewoleniami politycznymi i społecznymi, stałaś się Przewodniczką ku wolności. Pragnąc właściwej odnowy i rozwoju wszystkich narodów, w dobie nowej ewangelizacji wołamy do Ciebie:

  Niepokalana Maryjo, módl się za nami!

3. Uzależnienia od narkotyków, alkoholu, rozwiązłości oraz zgubnego wpływu sekt są tak wielkie, że tylko cudowna interwencja łaski Bożej może okazać się ostatecznym lekarstwem. Zawierzając Twej Matczynej opiece wszystkich dotkniętych tymi zniewoleniami, z ufnością wołamy:

         Niepokalana Maryjo, módl się za nami!

4. Cudowną łaską, jakiej doznaje człowiek na ziemi, jest dar kapłaństwa. Wzbudź tęsknotę za tym darem w sercach wszystkich kleryków, aby znając jego wartość, właściwie wykorzystali czas przygotowania. W trosce o święte powołania kapłańskie i zakonne wołamy do Ciebie:

        Niepokalana Maryjo, módl się za nami!

5. W nadzwyczajnym wydarzeniu z 3 maja 1863 roku, bł. ks. Bronisław Markiewicz dostrzegał nadprzyrodzoną interwencję nieba w jego wyborze drogi życiowej, naznaczonej wielkim wysiłkiem duszpasterskim na rzecz młodych ludzi, którzy zostali dotknięci różnymi zniewoleniami. Trwanie na obranej drodze powołania zawdzięczał Twojej pomocy. Podejmując jego troskę o młodych ludzi, podobnie jak on, wołamy do Ciebie:

     Niepokalana Maryjo, módl się za nami!

Panie, Jezu Chryste, utajony w Najświętszym Sakramencie, błagam Cię przez miłość jaką masz ku Najświętszej Matce swojej. Pomnóż we mnie wiarę, nadzieję i miłość. Daj mi ducha prawdziwej pokuty. Obdarz mnie tym wszystkim, o co Cię prosi dla mnie Najświętsza Maryja Panna.

 

Dzień IV  

Pan z Tobą

 

Modlitwa:

Panie Jezu Chryste, utajony w Najświętszym Sakramencie, stajemy dziś przed Tobą, aby razem z Twoim Sługą – bł. Bronisławem uwielbiać Cię przez Maryję Niepokalaną. Ty bowiem chwałę Maryi Matki Swojej uważasz za własną chwałę.

Pozwól więc nam spojrzeć na Twoją Matkę Niepokalaną, pełną łaski, utwierdzoną w łasce, przyodzianą  pięknością  i  wspaniałością  łaski. Pozwól nam zrozumieć, Panie, Twoją potęgę, mądrość i miłość objawiającą się w darze Niepokalanego Poczęcia Maryi.

Pozwól nam razem z Maryją dziękować za tę łaskę, którą nie tylko dla Niej udzieliłeś, ale   i   dla nas, dla naszego zbawienia.

(Modlitwa ułożona w oparciu o tekst bł. Bronisława  Markiewicza).

Rozważanie

 Pozdrowienie: „Pan z Tobą” pojawia się w Piśmie Świętym, gdy ludzie szczególnie wybrani i przeznaczeni do wykonywania trudnych i ważnych zadań, otrzymują zapewnienie o specjalnej pomocy, wsparciu i błogosławieństwie Bożym. W Starym Testamencie zapewnienie takie otrzymali m.in. Jakub, Mojżesz w momencie powołania, Jozue, Gedeon.

Zadanie zlecone Maryi dla zbawienia świata absolutnie przekracza siły ludzkie, ale Bóg zapewnia Maryję, że jest z Nią. To wyrażenie Archanioła mocno uwypukla upodobanie, jakie Bóg ma w Maryi. Dzisiaj wypowiadamy słowa: „Pan z Tobą” myśląc o tajemnicy Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Anioł oświadcza Maryi, że zamieszka w Niej Bóg, że Jej dziewicze łono stanie się żywym sanktuarium, świątynią Boga. I „stąd – powie bł. ks. Markiewicz – pochodzi chwała Maryi, stąd szczególna, niezrównana godność, iż zasłużyła sobie mieć Synem Tego, który jest w jednej i tej samej Osobie i Synem Boga Ojca” (kazanie o wielkości Imienia Maryi, 1883 rok).

A zatem wyrażenie: „Pan z Tobą”, w odniesieniu do Maryi jest o wiele głębsze, niż w znaczeniu wydarzeń biblijnych, w których występowało w odniesieniu do innych osób.

Ojciec Założyciel Macierzyństwo Boże u Maryi, postrzega i wyjaśnia w relacji do Trójcy     Świętej, mówiąc o „pewnym stopniu  pokrewieństwa  Maryi z samym Bogiem”. „Któż    pojmie, jak Ją Trójca błogosławi: Ojciec jako Córkę, Syn jako Matkę, Duch Święty jako Oblubienicę. Ojciec Ją wieńczy dając Jej uczestnictwo w swej władzy – Syn w mądrości –   Duch Święty w miłości – wszystkie trzy Osoby stawiając Jej tron po prawicy Jezusowej”  

(Kazanie o Wniebowzięciu NMP i ogłoszeniu Jej królową nieba i ziemi, brak daty).

Posiadanie Boga, bycie z Bogiem było dla Maryi największą wartością. „Jej wszelka chwała była z wewnątrz, Bóg Jej wystarczał. Prawdziwa wielkość nie potrzebuje głosu ludzkiego, reklamy, nie potrzebuje bogactw ani zaszczytów ziemskich, ani poparcia i ramienia władzy. Im więcej Bóg ją podwyższa, tym więcej się ukrywa i upokarza w przekonaniu największym, że wszystka jej siła jest z Boga (Kazanie o pokorze NMP, brak  daty).

(Opr. s. Edyta Golińska CSSMA)

************

Śpiewem Hymnu ku czci Bogarodzicy uwielbiajmy Boga za dar Niepokalanego Poczęcia NMP i dziękujmy za charyzmat wielbienia Boga w życiu błogosławionego ks. Br.   Markiewicza.

Witaj, wtajemniczona w niewymowną radę,

Witaj, pełna wiary w sprawy milczenia godne,

Witaj, któraś przedsmakiem cudów Chrystusowych,

Witaj, Pełnio wszystkiego, co o Nim jest prawda..

Witaj, Drabino, po której sam Bóg z nieba zstąpił,

Witaj, Moście wiodący z ziemi ku niebiosom,

Witaj, Cudzie, o którym słów brak jest aniołom,

Witaj, Rano bolesna zadana demonom.

Witaj, Światłość rodząca w sposób niewymowny,

Witaj, któraś nikomu nie wyjawiła „Jak” swej tajemnicy,

Witaj, która przekraczasz wiedzę wszystkich mędrców,

Witaj, która wierzącym rozjaśniasz umysły.

Witaj, Oblubienico Dziewicza.

Wezwania:

1. Maryjo! Całemu światu objawiłaś, że cześć oddawana Twemu Niepokalanemu Poczęciu ustrzeże świat od nieszczęść. W bojaźni przed niepewnością jutra wołamy do Ciebie:

 Niepokalana Maryjo, módl się za nami!

2. Ty najlepiej wiesz, jak bije serce naszego narodu. Ty znasz nasze wady i w wielu przypadkach powierzchowną religijność. W trosce o wzrost wiary i prawdziwej pobożności w naszym narodzie wołamy do Ciebie:

      Niepokalana Maryjo, módl się za nami!

3. Niezgoda, nienawiść, kłótnie są przyczyną wielu nieszczęść, a przede wszystkim nieszczęścia utraty życia wiecznego. Pragnąc szczęścia i zgody w naszym życiu politycznym, społecznym i rodzinnym wołamy do Ciebie:

     Niepokalana Maryjo, módl się za nami!

4. Są osoby, które w trakcie  realizacji swego powołania kapłańskiego lub zakonnego popełniły wiele błędów, lub nawet posunęły się do zdrady swego powołania. Do Ciebie, zawsze wiernej swemu powołaniu, prosząc o łaski potrzebne dla tych osób, z nadzieją wołamy:

     Niepokalana Maryjo, módl się za nami!

5. Wielkie zadania na czasy trudne i przeciwne prawdzie Bożej wyznaczył swemu Zgromadzeniu bł. ks. Br. Markiewicz. W przekonaniu, że jego kanonizacja powinna być dla nas bodźcem do służby w „nowym zapale”, dla nas i wszystkich, którzy spotkali się z jego przesłaniem, wołamy do Ciebie:

     Niepokalana Maryjo, módl się za nami!

Panie, Jezu Chryste, utajony w Najświętszym Sakramencie, błagam Cię przez miłość jaką masz ku Najświętszej Matce swojej. Pomnóż we mnie wiarę, nadzieję i miłość. Daj mi ducha prawdziwej pokuty. Obdarz mnie tym wszystkim, o co Cię prosi dla mnie Najświętsza Maryja Panna.

 

Dzień V 

Błogosławiona jesteś

 

Modlitwa

Panie Jezu Chryste, utajony w Najświętszym Sakramencie, stajemy dziś przed Tobą, aby razem z Twoim Sługą – bł. Bronisławem uwielbiać Cię przez Maryję Niepokalaną. Ty bowiem chwałę Maryi Matki Swojej uważasz za własną chwałę.

Pozwól więc nam spojrzeć na Twoją Matkę Niepokalaną, pełną łaski, utwierdzoną w łasce, przyodzianą  pięknością  i  wspaniałością  łaski. Pozwól nam zrozumieć, Panie, Twoją potęgę, mądrość i miłość objawiającą się w darze Niepokalanego Poczęcia Maryi.

Pozwól nam razem z Maryją dziękować za tę łaskę, którą nie tylko dla Niej udzieliłeś, ale i dla nas, dla naszego zbawienia.

(Modlitwa ułożona w oparciu o teksty bł. Bronisława  Markiewicza).

Rozważanie

W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: <> (Łk 1, 39-42).

Jest to potężny okrzyk wznoszony do osoby, w której Bóg zechciał objawić Swoją moc i swoją hojność", i którą, wybrał sobie spośród wszystkich. Jest to wyraz zadziwienia z powodu tego, czego Bóg może dokonać w Swoich wybranych. Przyczyną i racją tego „natchnionego błogosławieństwa” są jednak nie tylko niezwykłe dary udzielone Maryi, ale      także Jej wiara: <> (Łk 1, 45) – jest to największa pochwała skierowana pod adresem Maryi. Jakże wielkiej i niezachwianej wiary potrzebowała Maryja, by uwierzyć w rzeczy tak niezwykłe: Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki  i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida (Łk 1,31-33).

Jej wiara – jak powie Jan Paweł II w Redemptoris Mater – wciąż staje się punktem    odniesienia dla Kościoła, dla osób i wspólnot, dla ludów i narodów, poniekąd dla całej   ludzkości. Z podziwem patrzymy na Tę, która uwierzyła i odczytujemy w Niej naszą drogę   do   Boga. U Ojca Założyciela znajdujemy piękny komentarz do słów wypowiedzianych pod adresem Maryi: <> (Łk 11, 27). „Maryja jest błogosławiona, czyli szczęśliwa bardziej z tej racji, że prowadziła najświętsze i najczystsze życie, słuchała zawsze słowa Bożego i strzegła go, zachowując wszystkie przykazania Boże... I do Was przemawia dzisiaj Pan Jezus, jak mamy czcić i chwalić Matkę Jego. Nie dosyć czcisz i chwalisz Matkę Moją – samymi słowami nazywając Ją błogosławioną. Chcesz Ją lepiej i godniej pochwalić, oto naśladuj Ją słuchając gorliwie słowa Bożego jak Ona, a słuchając wypełniaj zaraz prawa Boskie: i wtedy będziesz także błogosławioną, i szczęśliwą, prawdziwie i istotnie” (Kazanie o Różańcu, 1876 rok).

„Pokrewieństwo z Panem Jezusem – o czym przypomina bł. ks. Markiewicz za św. Augustynem – nic by nie pomogło Maryi, gdyby nie miała większego szczęścia, tj. gdyby Chrystusa, którego nosiła w ciele, nie nosiła także w sercu swoim: szczęśliwszą, jest Maryja z tej racji, że Chrystusa poczęła wiarą, aniżeli, że poczęła Go przez swoje cielesne   macierzyństwo” (kazanie na NMP Szkaplerzną, brak daty).

(Opr. s. Edyta Golińska CSSMA)

 

************

Śpiewem Hymnu ku czci Bogarodzicy uwielbiajmy Boga za dar Niepokalanego Poczęcia NMP i dziękujmy za dar wiary błogosławionego Ojca Założyciela.

Witaj, o wzniosła  kolumno dziewictwa,

Witaj, bramo wiecznego zbawienia,

Witaj, pierwszy owocu odrodzenie w Duchu,

Witaj, szafarko wszech dobrodziejstw Bożych.

Witaj, która odradzasz tych, co w grzechu są poczęci,

Witaj, dająca mądrość tym, co nieroztropni,

Witaj, odpędzająca tego, co duszę uwodzi,

Witaj, rodząca Siewcę niewinności.

Witaj, alkowo przeczystych zaślubin,

Witaj, zaślubiająca dusze wierne Panu,

Witaj, o piękna dziewic żywicielko,

Witaj, weselna dusz świętych przyjaciółko.

Witaj, Oblubienico Dziewicza.

Wezwania:

1. Każdy człowiek otrzymał od Boga talenty i zdolności, których ma używać dla większej chwały Jego i dla pożytku ludzi. O łaskę należytego ich wykorzystania wołamy do Ciebie:

 Niepokalana Maryjo, módl się za nami!

2. Nie zawsze dzieci i młodzież mają możliwość poznania swej godności i swych talentów. Prosząc Boga o dobrych rodziców i wychowawców, zwracamy się z nadzieją do Ciebie wołając:

              Niepokalana Maryjo, módl się za nami!

3. Niepokalana! Tak często spotykamy się z nieposzanowaniem godności dziecka Bożego w środkach masowej komunikacji. Z bojaźni przed skutkami przekazywania fałszywego i niepełnego obrazu prawdy o człowieku i jego godności wołamy do Ciebie:

            Niepokalana Maryjo, módl się za nami!

4. Na miarę godności kapłańskiej i zakonnej, każda osoba powołana do tej służby, otrzymała od Pana potrzebne łaski. Matko kapłanów i życia konsekrowanego! Uchroń kapłanów, siostry zakonne i braci zakonnych od marnotrawienia otrzymanych darów. Świadomi Twej troski o godne życie osób konsekrowanych, wołamy do Ciebie:

          Niepokalana Maryjo, módl się za nami!

5. Bł. ks. Bronisław Markiewicz, troszcząc się o godność dziecka Bożego, pochylał się nad każdym młodym człowiekiem, nad każdą osobą nieświadomą swych błędów. Wspominając jego ofiarną służbę, prosimy o owocne przyjmowanie jego pouczeń. Racz nas wysłuchać, gdy wołamy do Ciebie:

         Niepokalana Maryjo, módl się za nami!

Panie, Jezu Chryste, utajony w Najświętszym Sakramencie, błagam Cię przez miłość jaką masz ku Najświętszej Matce swojej. Pomnóż we mnie wiarę, nadzieję i miłość. Daj mi ducha prawdziwej pokuty. Obdarz mnie tym wszystkim, o co Cię prosi dla mnie Najświętsza Maryja Panna.

 

Dzień VI

Błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus

 

Modlitwa

Panie Jezu Chryste, utajony w Najświętszym Sakramencie, stajemy dziś przed Tobą, aby razem z Twoim Sługą – bł. Bronisławem uwielbiać Cię przez Maryję Niepokalaną. Ty bowiem chwałę Maryi Matki Swojej uważasz za własną chwałę.

Pozwól więc nam spojrzeć na Twoją Matkę Niepokalaną, pełną łaski, utwierdzoną w łasce, przyodzianą  pięknością i wspaniałością  łaski. Pozwól nam zrozumieć, Panie, Twoją potęgę, mądrość i miłość objawiającą się w darze Niepokalanego Poczęcia Maryi.

Pozwól nam razem z Maryją dziękować za tę łaskę, którą nie tylko dla Niej udzieliłeś, ale i  dla nas, dla naszego zbawienia.

(Modlitwa ułożona w oparciu o teksty bł. Bronisława  Markiewicza).

Rozważanie

Słowo Przedwieczne staje się Ciałem i przychodzi, by zamieszkać z nami, „Bóg z Boga, Światłość ze światłości, prawdziwy Bóg, z Boga prawdziwego”. Ewangelista Łukasz mówi o tym przyjściu w tak prostych słowach: Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie (Łk 2, 6-7). Jezus – Syn Maryi, owoc Jej wnętrza, „nie umniejszył w niczym Jej dziewiczej nieskazitelności lecz Ją uświęcił” (LG, 57), gdyż „dla Boga nie ma nic niemożliwego”. Błogosławiony zaś nade wszystko dlatego, że <<(…)nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie   dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni >> (Dz 4,12).

Wypowiadając imię Jezus, w którym mamy zbawienie, budzą się w nas uczucia miłości i wdzięczności dla Maryi, która nam Go dała. W jednym z kazań Ojciec Założyciel mówił: „Tego wielkiego Kapłana – Chrystusa dała nam Najświętsza Maryja: przez Nią     bowiem zstąpił Bóg na ziemię przyjąwszy od Niej ciało, w nim umarł i w tym ciele raczył sprawować nasze zbawienie... Ona łaski pełna – i przez Nią człowiek jest odkupiony – Słowo stało się ciałem: Bóg się poniżył, a człowiek jest wywyższony” (kazanie na Wniebowzięcie NMP: Kto może Panu Bogu  służyć..., brak daty).

 „Z owocu poznaje się drzewo – jeśli Jezus Baranek był niepokalanym – i Matka też... Duch Święty, miłość Ojca i Syna, zstąpił na Maryję – z domu żywota niepokalanego wyprowadził ciało niepokalane  Jezusa” (kazanie o  NMP Niepokalanie Poczętej).

Oto po owocu, którym jest Jezus – Syn Boży, poznajemy Matkę – Niepokalaną Dziewicę, Jej świętość, która godna była Boga samego.

(Opr. s. Edyta Golińska CSSMA)

 

************

Śpiewem Hymnu ku czci Bogarodzicy uwielbiajmy Boga za dar Niepokalanego Poczęcia NMP i dziękujmy za nasze Zgromadzenie i wszystkie dzieła, które są owocem życia, trudu i modlitwy  błogosławionego ks. Bronisława Markiewicza.

Witaj, promieniu słońca duchowego,

Witaj, odbicie Światłości nieprzystępnej,

Witaj, błyskawico dusz oświecających,

Witaj, gromie nieprzyjaciół rażący.

Witaj, bo nam wysyłasz Światło jaśniejące,

Witaj, bo nam wypuszczasz obficie płynącą Rzekę,

Witaj, obrazie uzdrawiającej sadzawki,

Witaj, niszcząca grzechu zmazę haniebną.

Witaj, któraś kąpielą obmywającą sumienia,

Witaj, dzbanie mieszalny, w którym radość się miesza,

Witaj, woni, dobry zapachu Chrystusa,

Witaj, życie mistycznej i radosnej uczty.

Witaj, Oblubienico Dziewicza.

Wezwania:

1. Wielu naszych braci i sióstr na wschodzie i zachodzie Europy klęczy przed Twoją ikoną prosząc o odrodzenie życia religijnego, którego początki przyjęte z wielkim zapałem, natrafiają obecnie na wiele trudności. Łącząc się duchowo z ich modlitwą wołamy do Ciebie:

 Niepokalana Maryjo, módl się za nami!

2. Każde Twoje sanktuarium jest miejscem, w którym pielgrzymi, ufając Twemu pośrednictwu u Boga, wypraszają wiele łask na drogę życia. Sięgając myślą i sercem do Twego sanktuarium, szczególnie bliskiemu naszemu życiu, wołamy do Ciebie:

        Niepokalana Maryjo, módl się za nami!

3. Tym, którzy swoim postępowaniem przekreślili swoje zbawienie, wyjednaj łaskę wiary w Miłosierdzie Boże. Matko Miłosierdzia! Usłysz naszą modlitwę, gdyż z ufnością wołamy do Ciebie:

       Niepokalana Maryjo, módl się za nami!

4. Każdego dnia siostry zakonne wypraszają dla świata, za Twoją przyczyną, potrzebne łaski. Pomóż im Maryjo w realizacji powołania życia zakonnego, aby Twoje zawołania: Fiat i Magnificat stały się ich udziałem. Wpatrzeni w Twoją doskonałość, w ich intencji wołamy do Ciebie:

       Niepokalana Maryjo, módl się za nami!

5. Twego pośrednictwa przed Bogiem każdego dnia potrzebował bł. ks. Bronisław Markiewicz, aby gorliwie wypełnić wolę Bożą. Wdzięczni za Twoje pośrednictwo okazane nam przez beatyfikację Ojca Założyciela, z wdzięcznością wołamy do Ciebie:

       Niepokalana Maryjo, módl się za nami!

Panie, Jezu Chryste, utajony w Najświętszym Sakramencie, błagam Cię przez miłość jaką masz ku Najświętszej Matce swojej. Pomnóż we mnie wiarę, nadzieję i miłość. Daj mi ducha prawdziwej pokuty. Obdarz mnie tym wszystkim, o co Cię prosi dla mnie Najświętsza Maryja Panna.

 

Dzień VII

Święta Maryjo Matko Boża

 

Modlitwa

Panie Jezu Chryste, utajony w Najświętszym Sakramencie, stajemy dziś przed Tobą, aby razem z Twoim Sługą – bł. Bronisławem uwielbiać Cię przez Maryję Niepokalaną. Ty bowiem chwałę Maryi Matki Swojej uważasz za własną chwałę.

Pozwól więc nam spojrzeć na Twoją Matkę Niepokalaną, pełną łaski, utwierdzoną w łasce, przyodzianą  pięknością  i  wspaniałością  łaski. Pozwól nam zrozumieć, Panie, Twoją potęgę, mądrość i miłość objawiającą się w darze Niepokalanego Poczęcia Maryi.

Pozwól nam razem z Maryją dziękować za tę łaskę, którą nie tylko dla Niej udzieliłeś, ale i dla nas, dla naszego zbawienia.

(Modlitwa ułożona w oparciu o teksty bł. Bronisława  Markiewicza).

Rozważanie

Druga część modlitwy Zdrowaś Maryjo jest prośbą Kościoła. Kościół używając takich tytułów maryjnych: „Święta Maryjo”, „Matko Boża” pragnie niejako wskazać na źródło wielkości i przywilejów Maryi. Świętość w znaczeniu biblijnym oznacza tajemnicę udzielania się Boga ludziom. Maryja jest „przedmiotem całkowitego upodobania Bożego” według łaski danej Jej z nieba (por. Łk 1, 28).

Przez dar Niepokalanego Poczęcia Bóg czyni Maryję najmilszą, najbardziej pociągającą ze stworzeń, i w Niej może, bez żadnego kompromisu z grzechem, ustanowić swoje mieszkanie, uczynić Maryję Matką Swojego Syna. Liturgia nazywa Ją „Rodzicielką swego Stworzyciela” (Liturgia godzin z 15 VIII). Świętość Maryi nie była wyłącznie rezultatem darów Boga, ale również „owocem ciągłej i wspaniałomyślnej odpowiedzi Jej wolnej woli” (SM, 4). Jej świętość dojrzewała na trudnej, wyboistej ścieżce wiary, w stawaniu się coraz bardziej hojniejszym, w czynieniu z siebie, w sposób coraz bardziej doskonały, całkowitego daru dla Boga aż po ofiarę swego jedynego Syna na krzyżu. Ojciec Założyciel powiedział o Maryi, że „przewyższa samych aniołów, mieszkańców nieba, swoją niepokalaną dziewiczą pięknością... Jeśli aniołów Maryja przewyższa swoją dziewiczą pięknością, tym więcej przewyższać musi ludzi, którzy w grzechu na świat się rodzą... W Kościele katolickim liczymy tysiące świętych panien, młodzieńców i mężów w czystości Bogu służących – to Maryi tylko zawdzięczać mamy. Ona wonnością cnoty swojej pociągnęła ich za sobą. Maryja jest Założycielką Dziewictwa i świętej czystości w Kościele katolickim. Lilię Dziewictwa wyhodował Pan Bóg w nizinie pokory, a w przykładzie Niepokalanej Maryi podał ją do naśladowania całemu światu” (kazanie O dziewictwie i czystości, 1873 rok).

Bł. Bronisław powtarza za św. Bonawenturą: „Mógłby Pan Bóg stworzyć większe niebo, większy świat, ale Matki Bożej większej nie mógł  stworzyć”.

W dalszej części tekstu homilii ks. Markiewicz podkreśla: „Godność Jej po Bogu najwyższa... Na wielkość imienia Maryi, które przewyższa niewypowiedzianie wszystkie stworzenia, składają się: godność Jej macierzyńska, przywileje szczególne, jakie odebrała od Pana Boga, cnoty Jej przedziwne” (kazanie O wielkości Imienia Maryi, 1883 rok).

W czasie rekolekcji dla sióstr karmelitanek w Przemyślu Ojciec Założyciel stawia pytanie: „Dlaczego opieka Maryi jest tak potężna?” I odpowiada: „Bo Ona jest Matką Boga. Wstawianie się Maryi jako Matki Bożej, jest pewnego rodzaju rozkazem wobec Jezusa Chrystusa; i dlatego niepodobna, aby Ona, gdy prosi, nie była wysłuchana. Odkupiciel, jak gdyby dla zadośćuczynienia obowiązkowi wobec Matki, która mu dała istność ludzką, wysłuchuje wszystkie Jej prośby. Słuszną jest rzeczą, aby Matka uczestniczyła we władzy Syna. Syn więc, który jest wszechmocny, uczynił wszechmocną i Matkę. Syn jest wszechmocny z natury – Matka jest wszechmocną przez łaskę, tzn. że Ona otrzymuje na swe   prośby to, o co prosi” (Rekolekcje zakonne do sióstr karmelitanek w Przemyślu – medytacja O ufności w opiece NMP).

(Opr. s. Edyta Golińska CSSMA)

 

************

Śpiewem Hymnu ku czci Bogarodzicy uwielbiajmy Boga za dar Niepokalanego Poczęcia NMP i dziękujmy za świętość życia bł. ks. Bronisława Markiewicza.

Witaj, Ty, co ogarniasz Nieogarnionego,

Witaj, bramo wzniosłej tajemnicy,

Witaj, nowino sprzeciw budząca niewiernych,

Witaj, chwało nieobalona wierzących.

Witaj, tronie najświętszy Tego, co jest nad Cheruby,

Witaj, mieszkanie wzniosłe Tego, co ponad Serafiny,

Witaj, która jednoczysz, co nie pojednane,

Witaj, która dziewiczość łączysz z macierzyństwem.

Witaj, przez którą przestępstwo się gładzi,

Witaj, przez którą raj nam się otwiera,

Witaj, kluczu królestwa Chrystusa,

Witaj, nadziejo szczęśliwej wieczności.

Witaj, Oblubienico Dziewicza.

Wezwania:

1. Polecamy Ci Maryjo wszystkie kraje misyjne, w których prawda Boża jest przyjmowana z żywą wiarą. Wspominając znanych nam misjonarzy, w ich intencji wołamy do Ciebie:

 Niepokalana Maryjo, módl się za nami!

2. Uproś łaskę nawrócenia krajom niegdyś chrześcijańskim. Ufając w Twoje u Boga orędownictwo, wołamy za nimi do Ciebie:

         Niepokalana Maryjo, módl się za nami!

3. Wszystkim Czcicielom św. Michała Archanioła oraz Rycerzom (Rycerkom) św. Michała Archanioła wyproś u swego Syna potrzebne łaski i przekaż je przez tego Anioła, którego z wiarą czczą i innym o nim mówią. Wdzięczni za już otrzymane łaski, wołamy do Ciebie:

 Niepokalana Maryjo, módl się za nami!

4. Braciom zakonnym, którzy oddają cześć Bogu w Zgromadzeniu św. Michała Archanioła, wyjednaj łaskę gorliwości w realizacji tego zaszczytnego powołania. W imię miłości braterskiej, za nimi wołamy do Ciebie:

       Niepokalana Maryjo, módl się za nami!

5. Królowo Aniołów, często wzywana pod takim imieniem w Zgromadzeniu Świętego Michała Archanioła, wyproś temu Zgromadzeniu radość płynącą z apostolskiej gorliwości. Wdzięczni za dar tego Zgromadzenia w Kościele, wołamy do Ciebie:

       Niepokalana Maryjo, módl się za nami!

Panie, Jezu Chryste, utajony w Najświętszym Sakramencie, błagam Cię przez miłość jaką masz ku Najświętszej Matce swojej. Pomnóż we mnie wiarę, nadzieję i miłość. Daj mi ducha prawdziwej pokuty. Obdarz mnie tym wszystkim, o co Cię prosi dla mnie Najświętsza Maryja Panna.

 

Dzień VIII

Módl się za nami grzesznymi

 

Modlitwa

Panie Jezu Chryste, utajony w Najświętszym Sakramencie, stajemy dziś przed Tobą, aby razem z Twoim Sługą – bł. Bronisławem uwielbiać Cię przez Maryję Niepokalaną. Ty bowiem chwałę Maryi Matki Swojej uważasz za własną chwałę.

Pozwól więc nam spojrzeć na Twoją Matkę Niepokalaną, pełną łaski, utwierdzoną w łasce, przyodzianą  pięknością  i  wspaniałością  łaski. Pozwól nam zrozumieć, Panie, Twoją potęgę, mądrość i miłość objawiającą się w darze Niepokalanego Poczęcia Maryi.

Pozwól nam razem z Maryją dziękować za tę łaskę, którą nie tylko dla Niej udzieliłeś, ale i dla nas, dla naszego zbawienia.

(Modlitwa ułożona w oparciu o teksty bł. Bronisława  Markiewicza).

Rozważanie

Sobór Watykański II mówi o Maryi, że „wzięta do nieba nie zaprzestała zbawczego zadania, lecz przez wielorakie swoje wstawiennictwo ustawicznie znajduje nam dary zbawienia wiecznego. Dzięki swej macierzyńskiej miłości opiekuje się braćmi Syna swego, pielgrzymującymi jeszcze i narażonymi na trudy i niebezpieczeństwa, póki nie zostaną, doprowadzeni do szczęśliwej ojczyzny...” (LG, 62). Kościół zatem potwierdza niejako nasze prawo do nieustannego wołania do Matki Bożej: „Módl się za nami grzesznymi”. Wezwanie to zdaje się nabierać szczególnej wymowy w kontekście nowenny, jaką przeżywamy. Rodzi się bowiem refleksja, że przywilej Niepokalanego Poczęcia i pełnia łaski, jaką cieszy się Maryja, został Jej dany ze względu na Jej szczególną misję modlitwy wstawienniczej za nami grzesznymi. U stóp krzyża została dana nam grzesznym jako Matka Orędowniczka.

Temat pośrednictwa i orędownictwa Najświętszej Maryi Panny był wiele razy podejmowany przez Ojca Założyciela. Oto niektóre z jego myśli: „Mamy orędowniczkę „możną” i „łaskawą”. Maryja jest szafarką łask Bożych. U Maryi nie ma nic niemożliwego: ona  przychodzi na ratunek nawet zrozpaczonym i pomaga im do zbawienia” (szkic kazania O  formach czci NMP).

„Najświętsza Panna otrzymała wszystko z łaski Bożej. Bóg w nieprzebranym miłosierdziu dał nam za Matkę i Orędowniczkę Najświętszą Dziewicę Maryję Bogurodzicę. Maryja dlatego największa, szafarką łask Bożych, iż była stworzeniem najwierniejszym Bogu i najwięcej Go miłującym. A potem dlatego jest tak wszechwładna, iż jest Matką Syna Bożego. Jan Damasceński nazywa Ją wszechmocną w sprawie ratowania grzeszników” (szkic kazania O NMP jako wszelkich łask Pośredniczce, brak daty).

„Bóg dał nam tę pośredniczkę do obrony naszej, albowiem Bóg pragnie abyśmy byli zbawieni. Szukając pomocy u Maryi nie doznamy odmowy. Ona nie umie i nigdy nie umiała odmawiać litości i pomocy komukolwiek, choćby najnędzniejszemu, który się do Niej udawał. Nie umie i nie może tego czynić, albowiem Bóg Ją przeznaczył na Królową i Matkę miłosierdzia, a jako Królowa miłosierdzia zobowiązana jest mieć opiekę nad nieszczęśliwymi. Właśnie nędzni są poddani pod Jej miłosierdzie... Ona była zawsze pełna łaski, ale znalazła łaskę dla drugich. Utraciwszy łaskę możemy się do Niej udać, a Ona nam łaskę utraconą zwróci. Maryja jest pośredniczką tak miłosierną – mówi dalej bł. ks. Bronisław Markiewicz, że nie tylko pomaga temu, który się do Niej udaje, ale sama nawet szuka nieszczęśliwych, aby ich bronić i zbawić. Zły duch zawsze krąży szukając kogo by zgubić, Maryja znowu ubiega się, szukając kogo by zbawić... O Matko Boska, skoro przyczyniasz się za wszystkimi, przyczyń się do Syna Twego i za mną, także grzesznym” (rekolekcje zakonne do sióstr karmelitanek).

(Opr. s. Edyta Golińska CSSMA)

 

************

Śpiewem Hymnu ku czci Bogarodzicy uwielbiajmy Boga za dar Niepokalanego Poczęcia NMP i dziękujmy za przekazany nam charyzmat – troskę o najbiedniejszych w duchu „powściągliwości i pracy”.

Witaj, Matko Gwiazdy niezachodzącej,

Witaj, promieniu dnia mistycznego,

Witaj, gasząca zarzewie fałszu,

Witaj, oświecająca wyznawców Trójcy Świętej.

Witaj, przez którą tyran nieludzki wygnany ze swojego władztwa,

Witaj, ukazująca Chrystusa – Pana, ludzi Przyjaciela,

Witaj, wyzwalająca od pogańskiego bałwochwalstwa,

Witaj, ocalająca od brudnych uczynków.

 Witaj, kładąca kres pogańskiej czci ognia,

Witaj, tłumiąca płomień namiętności,

Witaj, przewodniczko wierzących po drodze mądrości,

Witaj, radości wszech ludzkich pokoleń.

Witaj, Oblubienico Dziewicza.

 

Wezwania:

1. Matko Miłosierdzia! Tak wielu ochrzczonych, przyjmując przekonania tego świata, uważa, że w trudnej codzienności życia, należy pokładać nadzieję w wartościach materialnych. Często przyjęcie takiej postawy pociąga za sobą pozostawienie wartości wiary chrześcijańskiej. W trosce o wierność naszą krzyżowi i Ewangelii wołamy do Ciebie:

 Niepokalana Maryjo, módl się za nami!

2. Wpływ różnych ideologii na młode pokolenie jest przyczyną zniechęcenia i frustracji. Matko Miłosierdzia, uproś im łaskę tęsknoty za wartościami nieprzemijającymi. Będąc w posiadaniu tych wartości, w imię miłości chrześcijańskiej, za nimi wołamy do Ciebie:

 Niepokalana Maryjo, módl się za nami!

3. Bardzo często dla chorych i cierpiących jedynym ratunkiem i pociechą pozostaje modlitwa do Ciebie – Różaniec święty. Wdzięczni za łaskę zdrowia, prosimy dla nich o dar pociechy, a jeśli taka wola Pana – o dar uzdrowienia:

 Niepokalana Maryjo, módl się za nami!

4. Trudną, domagającą się wielu ofiar, minioną rzeczywistość michalickich zgromadzeń zakonnych tworzyli kapłani, bracia zakonni oraz siostry zakonne, w nadziei otrzymania łaski szczęścia wiecznego. Polecamy ich Tobie – Matce Miłosierdzia, abyś im wyjednała życie wieczne:

 Niepokalana Maryjo, módl się za nami!

5. O Tobie, jako Matce Miłosierdzia, mówił i pisał bł. ks. Bronisław Markiewicz. Wdzięczni za spuściznę charyzmatyczną, którą nam zostawił, prosimy o Twoją opiekę nad nami:

 Niepokalana Maryjo, módl się za nami!

Panie, Jezu Chryste, utajony w Najświętszym Sakramencie, błagam Cię przez miłość jaką masz ku Najświętszej Matce swojej. Pomnóż we mnie wiarę, nadzieję i miłość. Daj mi ducha prawdziwej pokuty. Obdarz mnie tym wszystkim, o co Cię prosi dla mnie Najświętsza Maryja Panna.

 

 

Nowenna do pobrania-całość

 

Podobne artykuły