Nowenna przed Uroczystością Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała #2

facebook twitter

12-06-2021

Czytanie: „W tym czasie uczniowie przystąpili do Jezusa z zapytaniem: «Kto właściwie jest największy w królestwie niebieskim?» On przywołał dziecko, postawił je przed nimi i rzekł: «Zaprawdę, powiadam wam: Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy w królestwie niebieskim. Strzeżcie się, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych; albowiem powiadam wam: Aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mojego, który jest w niebie” (Mt 18, 1-4. 10).

W drugim dniu nowenny zastanówmy się nad naturą i posłannictwem aniołów. Podobnie jak Bóg stworzył człowieka i wszystkie inne stworzenia na ziemi, tak również stworzył aniołów. Anioł i człowiek stanowią odrębny rodzaj. Anioł jest czystym duchem. Jego natura cała jest nieśmiertelna. Człowiek zaś składa się z nieśmiertelnej duszy i materialnego, śmiertelnego ciała. Anioł nie podlega wzrostowi ani zanikowi, człowiek natomiast, stosownie do swej natury podlega jednemu i drugiemu prawu. Należy wiedzieć – jak mówi św. Grzegorz Wielki w swojej homilii – że imię anioł nie oznacza natury, lecz zadanie. Angelus – znaczy posłany. Anioł jest więc posłańcem Boga. Duchy, które zwiastują sprawy mniejszej wagi, nazywają się aniołami, te zaś które zapowiadają wydarzenia najbardziej doniosłe w historii zbawienia – archaniołami

Powyższy podział ze względu na pełnione funkcje jest zgodny z tym, o czym opowiada nam Pismo Święte. Każdy z przedstawionych tam dziewięciu chórów anielskich, pełni wyznaczoną mu przez Stwórcę rolę. I tak: 

  • wokół tronu Bożego w niebie, z nieopisaną radością oddają chwałę aniołowie trzech najwyższych chórów: Serafini – aniołowie miłości; Cherubini – aniołowie mądrości i potęgi słowa; Trony – aniołowie życia od Boga i do Boga.
  • wśród stworzeń rozdzielone są trzy inne chóry: Władze – pośredniczą w rozdzielaniu darów duchowych i w czasie końcowym będą pomagać do zwycięstwa Bożej sprawiedliwości; Potęgi – czuwają nad prawami przyrody i przymierza Boga z człowiekiem; Księstwa – informują stworzenie oraz kierują częściami ziemi oraz żywiołami, budulcami świata, a także wspólnotami i pojedynczym człowiekiem z jego zdolnościami i dążeniem do cnoty.
  • dziełu zbawienia na ziemi służą trzy chóry najbliższe człowiekowi: Moce – pomnażają wiarę, nadzieję i miłość oraz wzmacniają zbawcze działanie Kościoła; Archaniołowie – wielcy wojownicy i szczególni słudzy Maryi; Aniołowie – do których należą także Aniołowie Stróżowie. Nie stanowią oni odrębnego chóru, ponieważ urząd Anioła Stróża jest zaszczytem. Pan Bóg pozwala wszystkim aniołom raz piastować ten urząd, tak że nawet najwyższy Serafin może być Aniołem Stróżem.

Tak oto pokrótce opisaliśmy naturę i posłannictwo duchów niebieskich zwanych aniołami. Poszczególne chóry anielskie są dobrze znane tym czcicielom św. Michała, którzy często odmawiają Koronkę Anielską. Zachęcając do pobożnego praktykowania tej modlitwy, należy wspomnieć o obietnicach, które św. Michał Archanioł miał zostawić Antoninie d’Astanac. Nabożeństwo do niego i chórów anielskich wyprasza Kościołowi szczególną moc. Gorliwe odmawianie koronki zapewnia: wysłuchanie próśb zanoszonych w duchu wiary; towarzystwo aniołów z poszczególnych chórów podczas przyjmowania Komunii św., stałą ich opiekę w drodze życiowej, po śmierci zaś, wyzwolenie z czyśćca samych czcicieli i ich rodzin.

Stąd płynie i nasza zachęta, abyśmy w trosce o Kościół święty i własne zbawienie, pielęgnowali i szerzyli to nabożeństwo. Doświadczenie potwierdza skuteczność kultu Archanioła Michała, a wytrwałe nabożeństwo staje się dla wierzących w Chrystusa źródłem wielu łask, zarówno w tym życiu, jak i w wieczności.