Michalici

Drodzy Parafianie!

21-01-2024

facebook twitter
Słowo Księdza Proboszcza na nowy tydzień duszpasterski.

Ze smutkiem informuję o śmierci br. Mariana Świerczewskiego dnia 15 stycznia, którego pogrzeb odbył się w minioną sobotę. Dziękuję za obecność i modlitwę w Jego intencji. Posługiwał w naszej wspólnocie od roku 1985 i był z nami aż do śmierci. Proszę przeczytajcie jego życiorys, zamieszczony w niniejszym numerze gazetki i otaczajcie Go swoimi modlitwami.
Dziś podaję trzecią, ostatnią część sprawozdania duszpasterskiego za miniony rok:
Równolegle z posługą duchową i duszpasterską idą do przodu sprawy ekonomiczne, remonty, administracja parafią i domem zakonnym. Zrobiliśmy przeglądy 5-letnie, był ogrom prac z tym związanych: elektrycznych, przeciwpożarowych, remontowych, innowacyjnych i innych… Wielkie podziękowanie: ks. prefektowi Krystianowi Rosadzie, który z racji swojej funkcji dba o te rzeczy i panu Stanisławowi Kowtunow, który jest wszechstronnie utalentowany, Radzie Ekonomicznej i wszystkim pracownikom parafii, których jest obecnie 10 osób. Bóg zapłać za waszą gorliwość, każdemu na swoim stanowisku pracy. I Wam dziękuję Drodzy Parafianie za waszą ofiarność; za ofiary składane na tacę i przy innych okazjach oraz wpłacane na konto parafii. W tym miejscu przypomnę o pięknie odnowionej figurze św. JÓZEFA stojącej przy byłym budynku Caritasu, blisko wejścia do domu zakonnego sióstr michalitek. On nami się opiekuje i pokornie wyprasza łaski, jestem o tym przekonany.
Chcę jeszcze zwrócić uwagę na dwie ważne rzeczy, które mnie od dawna nurtowały, a które udało się w tym roku uskutecznić:
1. CHRYSTUS W EUCHARYSTII - udało się zrealizować nową monstrancję, taką jaką chcieliśmy i o jakiej marzyliśmy. W planie jest kontynuacja tego dzieła czyli wykonanie drugiej części Ołtarza Adoracji. Napiszę o tym w najbliższym czasie, po spotkaniach kolędowych.
2.    CARITAS PARAFIALNA – ma nową siedzibę, dwa pomieszczenia, ogrzewane. Jest to teraz godne miejsce działalności ofiarnych osób (w zdecydowanej większości Pań), które tam posługują. Caritas wykonuje ogromną pracę, posługę charytatywną, pomocową. Mam dokładne wyliczenia, nie będę  ze względu na czas szczegółów podawał.
Ostatnio wykonaliśmy MONITORING w kościele, w kaplicy, domu zakonnym i na zewnątrz wokół kościoła i domu zakonnego. Pojawiają się co pewien czas akty wandalizmu, dlatego trzeba im zapobiegać i też egzekwować poniesione z ich powodu straty. Dziękuję tym księżom i parafianom, którzy bardzo racjonalnie i mądrze reagują na obecność przy kościele osób bezdomnych, zagubionych w życiu, pomagając im we właściwy, mądry i roztropny sposób wyjść ze swojej trudnej sytuacji życiowej. 
Ważnym wydarzeniem kończącego się roku była wizytacja kanoniczna w dniach 22 – 27 października. Pozwolę sobie zacytować kilka spostrzeżeń ks. bpa Tadeusza Pikusa dotyczących naszej parafii z protokołu podsumowującego: „Parafia pw. Matki Bożej Królowej Aniołów w dekanacie Jelonkowskim w Warszawie należy do największych parafii w Archidiecezji Warszawskiej i jest stosunkowo młodą. W 2014 roku z tej części parafii powstała nowa parafia pw. Jana Pawła II. Ks. proboszcz oraz jego pomocnicy duchowni i świeccy już się odnaleźli w nowej rzeczywistości i znają aktualny stan duchowy i moralny mieszkańców. W szkołach odbyła się wizytacja katechetyczna w ramach prewizytacji. Opinia jest pozytywna. Wyrażam uznanie pracownikom szkoły, w tym szczególnie katechetom, którzy starają się współpracować, z zachowaniem wzajemnego szacunku, troszcząc się, bez względu na różnice światopoglądowe zarówno o dobro uczniów jak i szkoły. W środowisku szczególnie wielkomiejskim trudno budować powszechną wspólnotę parafialną. Poza wielką anonimowością, u większości ludzi dominuje myślenie o potrzebach społecznych, doczesnych. Należy szukać sprzymierzeńców, by móc budować też dobre relacje i współpracę z organizacjami i instytucjami świeckimi życia społecznego z uwzględnieniem zawsze wymiaru ewangelizacyjnego i duszpasterskiego. Niewątpliwie pomocą w tym dziele są istniejące w parafii liczne i aktywne wspólnoty o różnym charyzmacie. Zarówno Rada Parafialna jak i Ekonomiczna składają się z kompetentnych osób. 
Zgodnie z przesłaniem Ewangelii należy utrzymać i rozwijać, tak jak dotychczas, ducha modlitwy oraz otwarcia charytatywnego na wszystkich mieszkańców parafii. Oprócz bowiem głoszenia kerygmatu i nauczania zawsze jest niezbędne świadectwo autentycznej troski o każdego człowieka. Należy podkreślić, że dużą pomocą jest świetnie rozbudowane zaplecze duszpasterskie, gdzie mogą odbywać się spotkania z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Godne podkreślenia są liczne propozycje różnych aktywności dla dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie ośrodka parafialnego oraz dobre funkcjonowanie kancelarii parafialnej. Należą się słowa uznania ks. proboszczowi, duchowieństwu, siostrom i aktywnym parafianom, osobom świeckim za dbałość i troskę o sprawy duchowe i materialne parafii”. Posumowanie jest o wiele dłuższe, przytoczyłem tylko kilka myśli. Są to słowa dające satysfakcję ale też mobilizują do dalszego wysiłku na rzecz budowania Królestwa Bożego na ziemi.
Chryste nasz Boże i Stwórco:
Oddajemy Ci wszystkie kroki, które zrobiliśmy do naszego Kościoła. Oddajemy Ci jeszcze raz nasz żal za grzechy wyznawane przy konfesjonale. Oddajemy Ci naszą radość, gdy podczas Komunii św. przychodzisz do naszego serca. Ofiarujemy Ci nasze postanowienia, poczynione w czasie rekolekcji, oraz w czasie słuchania Słowa Bożego. Ofiarujemy Ci o Jezu wszystko co nasze, aby cokolwiek wejdzie w nasze życie w Nowym Roku, prowadziło nas do Ciebie i do Ciebie przybliżało.
Ks. proboszcz Kazimierz Joniec CSMA