Michalici

Sakramenty

 • Bierzmowanie

  Ogłoszenia dotyczące trwających kursów do bierzmowania znajdują się TUTAJ.

  Bierzmowanie jest sakramentem chrześcijańskiej dojrzałości, w którym Chrystus udziela nam swojego Ducha Świętego – Duch prawdy i miłości, Duch odpowiedzialności za rozwój Kościoła, Duch obecności Chrystusa w świecie.

  Bierzmowanie podobnie jak chrzest wyciska w duszy chrześcijanina duchowe znamię, czyli niezatarty charakter. Dlatego ten sakrament można przyjąć tylko raz w życiu. Sakrament bierzmowania może i powinien przyjąć każdy ochrzczony. Aby godnie przyjąć sakrament, należy być w stanie łaski uświęcającej, odpowiednio przygotowanym i zdolnym do świadomego odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych.

  Istotnym obrzędem bierzmowania jest namaszczenie krzyżmem świętym czoła ochrzczonego wraz z włożeniem ręki przez szafarza (biskupa) i słowami: „PRZYJMIJ ZNAMIĘ DARU DUCHA ŚWIĘTEGO”. Zaniedbanie przyjęcia tego sakramentu jest wielką stratą, utratą rozwoju do pełni, jaką zamierzył dla nas Bóg. Świadkami bierzmowania z zasady powinni być rodzice chrzestni kandydata, a gdy jest to niemożliwe, wówczas inni wierzący, bierzmowani i praktykujący katolicy. W czasie obrzędów sakramentu świadek kładzie prawą dłoń na ramieniu kandydata na znak, że będzie go wspierał radą i czynem w życiu zgodnym z wyznawaną wiarą.

  Prawo kościelne wymaga, aby świadek bierzmowania spełniał następujące warunki:

  1. miał ukończony 16 rok życia,
  2. sam przyjął sakramenty wtajemniczenia (chrzest, Eucharystia, bierzmowanie),
  3. prowadził życie zgodne z wiarą,
  4. nie jest ojcem lub matką bierzmowanego.

  Przygotowanie do przyjęcia sakramentu bierzmowania odbywa się poprzez:

  1. systematyczne zgłębianie swojej wiary: codzienna modlitwa, coniedzielna Eucharystia, systematyczna spowiedź, czytanie prasy i książki katolickiej,
  2. gorliwy udział w katechezie szkolnej,
  3. udział we wszystkich parafialnych spotkaniach kandydatów do bierzmowania.

  Dorośli, którzy chcą przyjąć sakrament bierzmowania powinni odpowiednio wcześniej zgłosić się do kancelarii parafialnej.

 • Chrzest

  Sakrament Chrztu Świętego udzielany jest w każdą Niedzielę na Mszy świętej w kościele o godzinie 13:00. Chrzest dziecka rodzice zgłaszają w kancelarii parafialnej.

  Niezbędne dokumenty to:

  1. wyciąg aktu urodzenia dziecka z USC,
  2. dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska, wiek, adres,
  3. zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary.

  Chrzestnym może być ten, kto:

  1. jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy ich nie ma przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania,
  2. ukończył 16 lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku,
  3. jest wierzącym i praktykującym katolikiem, bierzmowanym oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić,
  4. jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej,
  5. nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest,
  6. uczniowie szkół średnich – uczęszczający na katechizację.

  Chrzestni nie będący naszymi parafianami zobowiązani są przedstawić zaświadczenie ze swojej parafii o możliwości pełnienia tej godności. Świecę i Białą Szatę do sakramentu rodzice załatwiają we własnym zakresie. W dniu uroczystości prosimy o przybycie przynajmniej 20 minut przed rozpoczęciem Mszy św. i zgłoszenie się do zakrystii celem podpisania stosownych dokumentów. Rodzice i chrzestni powinni w czasie chrztu dziecka przystąpić do Komunii świętej.

  Obowiązkowa katecheza przedchcielna dla Rodziców i Chrzestnych odbywa się w każdy piątek miesiąca o godz. 19.00 w sali na plebanii.

  Fotografowanie w czasie chrztu świętego

  Zawodowi fotografowie i operatorzy sprzętu audiowizualnego, którzy – okazjonalnie lub na sposób stały – zamierzają wykonywać swoje czynności podczas celebracji liturgii, są zobowiązani uprzednio ukończyć specjalny kurs zorganizowany przez Diecezjalną Komisję ds. Liturgii oraz otrzymać pisemne upoważnienie miejscowej władzy diecezjalnej”.

  (…) Fotograf lub operator winien zgłosić się odpowiednio wcześniej do proboszcza lub rektora oraz do prezbitera, który ma przewodniczyć celebracji, aby z nimi uzgodnić wszystkie szczegóły związane z miejscem i sposobem wykonywania swej czynności. Wszyscy inni fotografowie i operatorzy nie mogą samowolnie użytkować swego sprzętu w czasie sprawowanej liturgii. Przed rozpoczęciem celebracji odpowiedzialny za kościół powinien poinformować zgromadzonych o tym, że w czasie liturgii fotografować lub filmować mogą jedynie osoby do tego upoważnione.

  (…) Osoby upoważnione do fotografowania lub filmowania podczas czynności liturgicznych winny być odpowiednio i godnie ubrane.”(Komisja Episkopatu Polski ds. Liturgii i Duszpasterstwa Liturgicznego).

  Zgodnie ze wskazaniami Komisji Episkopatu Polski ds. Liturgii i Duszpasterstwa Liturgicznego, osobą upoważnioną przez proboszcza naszej parafii na sposób stały jest pan Bernard Rozen. Fotograf ten posiada świadectwo ukończenia kursu organizowanego przez Kurię Metropolitalną Warszawską.

 • Małżeństwo

  Sakrament Małżeństwa w naszej parafii udzielany jest w soboty w godzinach popołudniowych. Narzeczeni co najmniej trzy miesiące przed planowanym terminem zawarcia sakramentu małżeństwa zgłaszają się do kancelarii parafialnej celem ustalenia terminu spisania protokołu przedślubnego i wypełnienia innych formalności. Spisanie protokołu przedślubnego jest zasadniczą czynnością w formalnym przygotowaniu do małżeństwa.

  Do jego spisania potrzebne są:

  1. metryka chrztu do sakramentu małżeństwa (dla osób ochrzczonych poza naszą parafią); metryka jest ważna 3 miesiące od daty wydania; na metryce powinno być potwierdzenie przyjęcia bierzmowania (jeśli nie ma, należy uzyskać stosowne zaświadczenie w parafii bierzmowania),
  2. dowody osobiste narzeczonych,
  3. zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa – wydane przez USC (należy przynieść wszystkie trzy egzemplarze); termin ważności zaświadczenia (jest ważne dokładnie przez 6 miesięcy od daty wystawienia) musi obejmować datę ślubu,
  4. indeksy katechizacji (ew. świadectwa szkolne z oceną z religii z ostatniej klasy szkoły ponadpodstawowej),
  5. wdowcy – metrykę zgonu współmałżonka.

  Zapowiedzi głoszone są przez dwie niedziele w parafii narzeczonego i narzeczonej. Podstawą do głoszenia zapowiedzi jest protokół przedślubny i pismo, które otrzymuje się dla drugiej parafii w miejscu spisania tegoż protokołu. Pismo to należy jak najszybciej dostarczyć do właściwej parafii, a po wygłoszeniu zapowiedzi odebrać zaświadczenie wygłoszenia i przekazać do parafii, w której został spisany protokół przedślubny.

  W ramach przygotowania do małżeństwa narzeczeni:

  1. uczestniczą w konferencjach dla narzeczonych lub w sobotnio – niedzielnych dniach skupienia,
  2. odbywają trzy rozmowy w poradni rodzinnej.

  Informacja o poradni w naszej i w innych parafiach, a także o konferencjach i dniach skupienia podana jest w gablocie w przedsionku kościoła. Narzeczeni odbywają dwie spowiedzi przedślubne – pierwsza na początku przygotowań, druga w przeddzień ślubu. Na początku ostatniego tygodnia przed ślubem zgłaszają się do kancelarii na rozmowę z duszpasterzem i przynoszą jeśli nie uczynili tego wcześniej zaświadczenie o wygłoszonych zapowiedziach w innej parafii oraz dane personalne świadków ślubu (imię, nazwisko, wiek oraz dokładny adres). Przed Mszą św., w czasie której zostanie zawarty Sakrament Małżeństwa świadkowie dostarczają do zakrystii obrączki oraz kartki poświadczające przystąpienie do spowiedzi.

  Ślub poza swoją parafią

  Protokół spisuje się w parafii narzeczonego lub narzeczonej lub za pisemną zgodą ks. proboszcza narzeczonego lub narzeczonej, w parafii gdzie będzie odbywał się ślub. W wypadku, gdy protokół spisywany jest w parafii narzeczonego lub narzeczonej, a ślub odbywa się w innej parafii, wtedy potrzebna jest licencja do pobłogosławienia ślubu. Czasem ślub odbywa się w kościele, który nie jest kościołem parafialnym, lecz np. zakonnym, wtedy licencja jest przekazywana od parafii spisującej protokół do parafii na terenie, której znajduje się ten kościół. I ta parafia dopiero wystawia licencję do tego kościoła. Licencję między parafiami przenoszą zainteresowani narzeczeni. Wraz z licencją zabierają także 3 egzemplarze dokumentu z USC, stwierdzające stan wolny narzeczonych.

 • Namaszczenie Chorych

  Zawsze w każdy pierwszy piątek miesiąca kapłani naszej parafii udają się do chorych, dzięki czemu każdy cierpiący ma możliwość skorzystania z sakramentu pokuty oraz przyjąć pierwszopiątkową Komunię świętą. Wtedy również, jeśli istnieje konieczność, udzielany jest sakrament namaszczenia chorych. Adresy chorych można zgłaszać w zakrystii lub kancelarii. W przypadkach nagłych proszę wezwać kapłana w dowolnym czasie, na pewno przybędzie udzielając cierpiącym i umierającym stosownych sakramentów.

  Namaszczenie chorych nie jest sakramentem przeznaczonym tylko dla tych, którzy znajdują się w ostatecznym niebezpieczeństwie utraty życia. Odpowiednia zatem pora na przyjęcie tego sakramentu jest już wówczas, gdy wiernym zaczyna grozić niebezpieczeństwo śmierci z powodu choroby lub starości. Jeśli chory, który został namaszczony, odzyskał zdrowie, w przypadku nowej ciężkiej choroby może ponownie przyjąć ten sakrament. W ciągu tej samej choroby namaszczenie chorych może być udzielone powtórnie, jeśli choroba się pogłębia. Jest rzeczą stosowną przyjąć sakrament namaszczenia chorych przed trudną operacją. Odnosi się to także do osób starszych, u których pogłębia się słabość.

  Zmarłym nie udziela się sakramentu chorych. Sobór Watykański II na nowo ukazał pierwotny i szeroki sens sakramentu namaszczenia chorych, które nie powinno być pojmowane jako sakrament umierających. Tę funkcję ma pełnić wiatyk – komunia św. udzielana uroczyście „na drogę” do wieczności. Warto pamiętać, że sakrament namaszczenia można przyjmować wiele razy w życiu, a nawet kilkakrotnie w tej samej chorobie, gdy ponownie staje się ona problemem na skutek nowych komplikacji. Prosząc o udzielenie namaszczenia chory prosi o wsparcie go szczególną modlitwą Kościoła i znakiem łaski. Łaską sakramentu namaszczenia chorych jest łaska umocnienia, pokoju i odwagi, by przezwyciężyć trudności związane ze stanem ciężkiej choroby lub niedołęstwem starości. Ta łaska jest darem Ducha Świętego, który odnawia ufność i wiarę w Boga oraz umacnia przeciw pokusom złego ducha, przeciw pokusie zniechęcenia i trwogi przed śmiercią. Wsparcie Pana przez moc Jego Ducha ma prowadzić chorego do uzdrowienia duszy, a także do uzdrowienia ciała, jeśli taka jest wola Boża, ponadto „jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone”(Jk 5,15).