Michalici

Drodzy Parafianie!

03-12-2022

facebook twitter
Słowo Księdza Proboszcza na drugi tydzień Adwentu.

Wkroczyliśmy w nowy okres liturgiczny i nowy rok duszpasterski, który rozpoczyna się adwentem i roratami. Dziękuję za waszą obecność na porannych mszach św. o Najświętszej Maryi Pannie. Cieszę się obecnością wszystkich a szczególnie dzieci i młodzieży. Raduje się niewątpliwie serce Maryi, gdy w oczekiwaniu na narodziny Jezusa biorą udział młodzi ludzie, młody Kościół. „Wierzę w Kościół Chrystusowy” -  tym bardziej wierzę, gdy widzę w nim młodych, od których „zależy następne tysiąc lat… 


W nawiązaniu do tematu roku duszpasterskiego, którym są właśnie słowa: „Wierzę w Kościół Chrystusowy”, proponuję, aby tegoroczny adwent był dla naszej wspólnoty parafialnej czasem powołania nowych Rad: Duszpasterskiej i Ekonomicznej (kiedyś mówiło się o jednej Radzie Kościelnej lub Radzie Parafialnej). Okres covidowy nieco utrudnił posługę tego gremium, kilka osób z przyczyn obiektywnych odeszło: zmarł p. Jan Krajewski (prawnik), zmienił miejsce zamieszkania p. Mateusz Tutak, zmieniła się s. przełożona sióstr michalitek, poza tym w grudniu kończy się kadencja dotychczasowej Rady Parafialnej.
W związku z powyższym, w bieżącym miesiącu pragnę uzupełnić skład Rady Duszpasterskiej i powołać Radę Ekonomiczną. Czym są te Rady i po co są ? Postaram się to pokrótce wytłumaczyć opierając się na wytycznych IV Synodu Archidiecezji Warszawskiej.


Rada Duszpasterska jest miejscem dialogu duchownych i świeckich, współpracy i odpowiedzialności za parafię. Jej zadaniem jest wspomaganie proboszcza w działalności duszpasterskiej. W skład Rady wchodzi z urzędu: proboszcz jako jej przewodniczący, wikariusze parafialni, katecheci oraz przedstawiciele instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego. Ponadto w skład Rady należy powołać przedstawicieli całej wspólnoty parafialnej odznaczających się wysokim poziomem moralnym, roztropnością i zaangażowaniem apostolskim parafii, zwłaszcza członków grup, ruchów i stowarzyszeń działających przy parafii z uwzględnieniem stanów, zawodów, wieku oraz terytorium parafii. Parafialna Rada Duszpasterska jest organem doradczym i wspomagającym w działalności duszpasterskiej. Szczególnym przedmiotem jej troski powinno być zatem pogłębienie religijnej świadomości parafian, budzenie postawy odpowiedzialności za parafię jako wspólnotę, dbałość o wychowanie chrześcijańskie, rozwijanie inicjatyw apostolskich wśród parafian, formułowanie propozycji i wniosków dotyczących doskonalenia pracy duszpasterskiej w parafii.


Rada ekonomiczna natomiast jest organem doradczym i wspomagającym proboszcza w zakresie spraw majątkowych, finansowych i budowlanych parafii. W jej skład wchodzą z urzędu: proboszcz, wikariusze parafialni. Ponadto w skład Rady należy powołać przedstawicieli wspólnoty parafialnej odznaczających się wysokim poziomem moralnym, roztropnością i zaangażowaniem w życie parafii. Członków Rady wybiera proboszcz według własnego rozeznania, po konsultacji z Parafialną Radą Duszpasterską. Członkami Rady nie mogą być krewni i powinowaci proboszcza. Obydwie Rady mają trzyletnią kadencję. Mandat poszczególnych członków może być przedłużany na kolejne kadencje. 


W dokumencie podsumowującym proces synodalny w archidiecezji warszawskiej w punkcie Władza i uczestnictwo w Kościele czytamy m. in. takie słowa: „W wypowiedziach synodalnych przeważa teza, że wspólnego działania potrzebują zarówno księża, jak i wierni świeccy. Wymaga to jednak obopólnego zaangażowania i wzajemnej odpowiedzialności. Świeccy chętnie angażują się w przebieg liturgii, a także w inne dzieła w parafii, choćby pomocowe (Caritas), przygotowania do chrztu, bierzmowania, i w tych działaniach widzą swoje uczestnictwo w życiu parafii. Potrzebują takiego zaangażowania, a ponadto chcą dzielić się swoją wiedzą, także zawodową, doświadczeniem, umiejętnościami i talentami”.
Wychodząc na przeciw tym oczekiwaniom, postarajmy wspólnie jeszcze aktywniej podejmować naszą wzajemną współpracę na rzecz dobra parafii. Tego nam wszystkim życzę.


Ks. proboszcz Kazimierz Joniec CSMA