Michalici

Etap parafialny Synodu

15-11-2021

facebook twitter
Słowo Księdza Proboszcza o przebiegu parafialnego etapu Synodu oraz lista pytań synodalnych.

Drodzy Parafianie !
 

W niedzielę, 17 października została rozpoczęta droga synodalna w archidiecezji warszawskiej. Ma ona doprowadzić Kościół do Synodu Biskupów nt. „Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja”. Do końca bieżącego roku będzie przebiegała w parafiach.

Do zaangażowania się w drogę synodalną jesteśmy zaproszeni wszyscy, wszystkie wspólnoty i grupy istniejące w parafii w ramach własnych struktur, ale też osoby które są obojętne, oddaliły się od Kościoła a także ci którzy nie utożsamiają się z Kościołem i z wiarą.

Zwracam się z prośbą, aby liderzy wszystkich wspólnot działających w naszej parafii (dziecięcych, młodzieżowych i obejmujących swą formacją osoby w średnim i starszym wieku) w porozumieniu z księdzem opiekunem zorganizowali takie spotkanie synodalne dla swojej wspólnoty, które było by otwarte też na innych, nie należących formalnie do danej grupy. Należało by o terminie takiego spotkania poinformować jak najszersze kręgi, np. przy pomocy strony parafialnej, ogłoszeń, komunikatorów, osobistej zachęty w szkole, pracy, wśród znajomych. Potrzebna byłaby w tym względzie kreatywność i pomysłowość każdego z członków danej wspólnoty. Mamy miesiąc na spotkania w grupach, wspólnotach (do 14 grudnia br.).

Spotkanie powinno się składać z dwóch części:

  1. Część modlitewna (przygotowana i poprowadzona przez kapłana).
  2. Część dialogiczno-dyskusyjna.

Druga część spotkania może mieć różne formy, zależy to w dużej mierze od osoby prowadzącej. Ważnym jest aby każdy czuł się dobrze w gronie  rozmówców, mógł swobodnie się wypowiedzieć bez poczucia że jest oceniany przez innych (każdy ma prawo do swojego zdania). Na każdym spotkaniu powinna być zapalona świeca synodalna.

Podczas spotkań pracować będziemy nad 10 problemami zaproponowanymi przez Sekretariat Generalny Synodu w Rzymie. Wybierzcie te, które najbardziej dotyczą parafii. Trzeba dodać do tych problemów inne tematy, które zaproponują uczestnicy spotkań lub pojawią się na spotkaniu. Lider wspólnoty lub osoba przez niego wyznaczona, niech zrobi pisemne sprawozdanie ze spotkania - jakie sprawy zostały poruszone.

Po 14 grudnia br. ja jako proboszcz wraz z osobami świeckimi wyznaczonymi do kontaktu z diecezją spotkamy się wspólnie z liderami wspólnot, by w podobnej formule jak wyżej porozmawiać i zebrać wnioski w pewną całość.

Owocem tych spotkań (2 etapów) będzie parafialny dokument, syntetycznie przedstawiający na trzech stronach podejmowane tematy i wnioski. Dokument ten trzeba przekazać Księdzu Dziekanowi do końca 2021 roku. Ksiądz Dziekan wraz z dekanalnym duszpasterzem dzieci i młodzieży przygotuje syntezę dekanalną konsultacji synodalnych. Następnie, na podstawie tego dokumentu przeprowadzone będą konsultacje podczas kolędowego spotkania z biskupami w dekanatach. W ich trakcie każdy z księży biskupów spotka się zarówno z duchownymi, jak i ze świeckimi przedstawicielami parafialnych zespołów synodalnych.

Zapraszam serdecznie do włączenia się w synodalną drogę. Zawsze też jest możliwość indywidualnego porozmawiania z kapłanem na temat parafii czy szerzej – Kościoła, w duchu synodu np. w kancelarii parafialnej.

Ks. proboszcz Kazimierz Joniec CSMA

 

Pytania synodalne:
 

1. TOWARZYSZE PODRÓŻY

W Kościele i w społeczeństwie jesteśmy na tej samej drodze, ramię w ramię. W naszym Kościele lokalnym kim są ci, którzy „podążają razem”? Kim są ci, którzy wydają się bardziej oddaleni? W jaki sposób jesteśmy wezwani, aby wzrastać jako towarzysze? Jakie grupy lub osoby pozostają na marginesie?

2. SŁUCHANIE

Słuchanie jest pierwszym krokiem, ale wymaga otwartego umysłu i serca, bez uprzedzeń. W jaki sposób Bóg przemawia do nas poprzez głosy, które czasami ignorujemy? W jaki sposób wysłuchiwani są świeccy, zwłaszcza kobiety i młodzi ludzie? Co ułatwia lub utrudnia nasze słuchanie? Jak dobrze słuchamy tych, którzy są na peryferiach? W jaki sposób jest włączony wkład osób konsekrowanych, mężczyzn i kobiet? Jakie są ograniczenia w naszej zdolności słuchania, zwłaszcza tych, którzy mają inne poglądy niż nasze własne? Jaka jest przestrzeń dla głosu mniejszości, zwłaszcza tych, którzy doświadczają ubóstwa, marginalizacji lub wykluczenia społecznego?

3. ZABIERANIE GŁOSU

Wszyscy są zaproszeni do mówienia z odwagą i parezją, to znaczy łącząc wolność, prawdę i miłość. Co umożliwia lub utrudnia odważne, szczere i odpowiedzialne wypowiadanie się w naszym Kościele lokalnym i w społeczeństwie? Kiedy i jak udaje nam się powiedzieć to, co jest dla nas ważne? Jak funkcjonują relacje z systemem medialnym (nie tylko z mediami katolickimi)? Kto przemawia w imieniu wspólnoty chrześcijańskiej i jak jest on wybierany?

4. CELEBROWANIE

„Podążanie razem” jest możliwe tylko wtedy, gdy opiera się na wspólnotowym słuchaniu Słowa i sprawowaniu Eucharystii. W jaki sposób modlitwa i celebracje liturgiczne inspirują i ukierunkowują nasze wspólne życie i misję w naszej wspólnocie? W jaki sposób inspirują najważniejsze decyzje? W jaki sposób krzewimy czynne uczestnictwo wszystkich wiernych w liturgii? Jaka przestrzeń jest dana na uczestniczenie w posłudze lektora i akolity?

5. WSPÓŁODPOWIEDZIALNI W NASZEJ WSPÓLNEJ MISJI

Synodalność służy misji Kościoła, do udziału w której powołani są wszyscy jego członkowie. Skoro wszyscy jesteśmy uczniami-misjonarzami, to w jaki sposób każda osoba ochrzczona jest powołana do uczestniczenia w misji Kościoła? Co przeszkadza ochrzczonym w byciu aktywnymi w misji? Jakie obszary misji są przez nas zaniedbywane? W jaki sposób wspólnota wspiera swoich członków zaangażowanych w służbę na rzecz społeczeństwa w różny sposób (zaangażowanie społeczne i polityczne, badania naukowe, nauczanie, krzewienie sprawiedliwości społecznej, ochrona praw człowieka, troska o środowisko itp.). W jaki sposób Kościół pomaga tym członkom przeżywać ich służbę społeczeństwu w sposób misyjny? W jaki sposób dokonuje się rozeznania wyborów związanych z misją i przez kogo?

6. DIALOG W KOŚCIELE I SPOŁECZEŃSTWIE

Dialog wymaga wytrwałości i cierpliwości, ale umożliwia także wzajemne zrozumienie. W jakim stopniu różne osoby w naszej wspólnocie spotykają się, aby prowadzić dialog? Jakie są miejsca i środki dialogu w naszym Kościele lokalnym? W jaki sposób krzewimy współpracę z diecezjami sąsiednimi, wspólnotami zakonnymi na danym terenie, stowarzyszeniami świeckich i ruchami itd.? W jaki sposób są rozwiązywane różnice poglądów, konflikty i trudności? Na jakie szczegółowe kwestie w Kościele i społeczeństwie powinniśmy zwrócić większą uwagę? Jakie doświadczenia dialogu i wspólnego zaangażowania mamy z wyznawcami innych religii i z osobami bez afiliacji religijnej? W jaki sposób Kościół prowadzi dialog i uczy się od innych instytucji społeczeństwa: świata polityki, ekonomii, kultury, społeczeństwa obywatelskiego i ludzi żyjących w ubóstwie?

7. EKUMENIZM

Dialog między chrześcijanami różnych wyznań, zjednoczonymi przez jeden chrzest, zajmuje szczególne miejsce na drodze synodalnej. Jakie relacje ma nasza wspólnota kościelna z członkami innych tradycji chrześcijańskich i wyznań? Co nas łączy i jak razem podążamy? Jakie owoce przyniosło nam wspólne podążanie? Jakie są trudności? Jak możemy zrobić następny krok we wspólnym podążaniu naprzód?

8. WŁADZA I UCZESTNICTWO

Kościół synodalny jest Kościołem uczestniczącym i współodpowiedzialnym. W jaki sposób nasza wspólnota kościelna określa cele, do których należy dążyć, drogę do ich osiągnięcia i kroki, które należy podjąć? W jaki sposób sprawowana jest władza lub zarządzanie w naszym Kościele lokalnym? W jaki sposób praca zespołowa i współodpowiedzialność są realizowane w praktyce? W jaki sposób i przez kogo przeprowadzane są ewaluacje? Jak są promowane posługi i odpowiedzialność świeckich? Czy mamy owocne doświadczenia synodalności na poziomie lokalnym? Jak funkcjonują organizmy synodalne na poziomie Kościoła lokalnego (Rady Duszpasterskie w parafiach i diecezjach, Rady Kapłańskie itd.)? Jak możemy promować bardziej synodalne podejście w naszym uczestnictwie i przewodzeniu?

9. ROZEZNAWANIE I PODEJMOWANIE DECYZJI

W stylu synodalnym podejmujemy decyzje poprzez rozeznawanie tego, co Duch Święty mówi przez całą naszą wspólnotę. Jakie metody i procesy stosujemy w podejmowaniu decyzji? Jak je można ulepszyć? Jak krzewimy branie udziału w podejmowaniu decyzji w strukturach hierarchicznych? Czy nasze metody podejmowania decyzji pomagają nam słuchać całego Ludu Bożego? Jaki jest związek między konsultacją a podejmowaniem decyzji i jak to realizujemy w praktyce? Jakich narzędzi i procedur używamy, aby promować przejrzystość i możliwość rozliczenia? Jak możemy wzrastać we wspólnotowym rozeznawaniu duchowym?

10. FORMOWANIE SIĘ W SYNODALNOŚCI

Synodalność pociąga za sobą otwartość na zmiany, formację i ciągłe uczenie się. W jaki sposób nasza wspólnota kościelna formuje ludzi, aby byli bardziej zdolni do „podążania razem”, słuchania siebie nawzajem, uczestniczenia w misji i angażowania się w dialog? Jaka formacja jest oferowana, aby wspierać rozeznawanie i sprawowanie władzy w sposób synodalny?

 

Modlitwa za synod:
 

Stajemy przed Tobą, Duchu Święty,

zgromadzeni w Imię Twoje.

Z Tobą jedynie, który nas prowadzisz;

zamieszkaj w naszych sercach,

naucz nas drogi, którą mamy iść

i jak mamy nią podążać.

Jesteśmy słabi i grzeszni;

nie dozwól, abyśmy wprowadzali nieład.

Nie pozwól, by niewiedza sprowadziła nas na niewłaściwą drogę,

albo stronniczość wpływała na nasze działania.

Pomóż nam odnaleźć w Tobie naszą jedność,

abyśmy mogli razem podążać do życia wiecznego,

i abyśmy nie zbaczali z drogi prawdy

i tego, co jest słuszne.

O to wszystko prosimy Ciebie,

który działasz w każdym miejscu i czasie,

w komunii Ojca i Syna,

na wieki wieków. Amen.