Michalici

Drodzy Parafianie!

18-11-2023

facebook twitter
Słowo Księdza Proboszcza na nowy tydzień duszpasterski.

Trzy tematy w dzisiejszym słowie:
Po pierwsze  - w Światowym Dniu Ubogich kieruję serdeczne słowa solidarności z ubogimi, z parafianami przeżywającymi różnego rodzaju trudności, nie tylko materialne oraz słowa uznania dla tych, którzy niosą pomoc potrzebującym. Nie odwracaj twarzy od żadnego biedaka (Tb 4,7) – to wezwanie skierowane jest do każdego z nas. Z całego serca dziękuję Parafialnemu Zespołowi Caritas za posługę pełną miłości. Mam precyzyjną dokumentację waszej ogromnej i pełnej poświęceń aktywności w naszej parafii. Mógłbym podawać tutaj liczby i statystyki, ale nie o to chodzi. Wiem, że nie zależy wam na liczbach ale na konkretnym człowieku. Bóg zapłać za waszą posługę.

Po drugie – dnia 22 października br. odbyło się liczenie parafian: dominicantes i comunicantes. Tej niedzieli do kościoła przybyło 2 646 osób co stanowi ok. 10 % wierzących mieszkańców naszej parafii. Liczba bardzo podobna do tej z roku ubiegłego. Większość osób uczestniczących we mszy św. stanowiły kobiety - 63% a mężczyźni 37 %. W stosunku do roku ubiegłego nieznacznie wzrosła liczba osób przystępujących do Komunii św. Eucharystię tej niedzieli przyjęło 47% wszystkich mężczyzn i 60% wszystkich kobiet, czyli 56% wszystkich wiernych. Spośród ważniejszych czynników, które mogły wpłynąć na wyniki badania - zarówno spadkowo jak i wzrostowo - należy wskazać: niekorzystne warunki pogodowe (całodzienny opad intensywnego deszczu, silny wiatr), okres licznych zachorowań, przeziębień, odbywająca się tego dnia u nas wizytacja kanoniczna, jubileusze małżeńskie, zaangażowanie części parafian w wydarzenia poza terenem parafii jak np. Oaza Modlitwy w Markach.

Po trzecie – ks. biskup przysłał podsumowanie wizytacji kanonicznej. Jest ono konkretne, szczegółowe; zawiera punkt po punkcie przebieg każdego dnia i spotkań z konkretnymi osobami, wspólnotami, instytucjami; zawiera uwagi, wskazania, zalecenia. Chciałbym podzielić się jedynie końcowymi spostrzeżeniami ks. Biskupa, które stanowią jakby podsumowanie całości. Na bardziej szczegółowe analizy i realizację zaleceń przyjdzie czas w mniejszych gremiach takich jak Wspólnota Kapłańska, Rada Duszpasterska, Rada Ekonomiczna. 
W podsumowaniu ks. biskupa czytamy m. in. takie słowa:

- Parafia pw. Matki Bożej Królowej Aniołów w dekanacie Jelonkowskim w Warszawie należała do niedawna do największych parafii w Archidiecezji Warszawskiej i była i jest stosunkowo młodą. W 2014 roku z tej części parafii powstała nowa parafia pw. Jana Pawła II. Ks. proboszcz Kazimierz Joniec oraz jego pomocnicy duchowni i świeccy odnaleźli  się w nowej rzeczywistości i znają aktualny stan duchowy i moralny mieszkańców parafii i widzą potrzebę nie tylko posługiwania duszpasterskiego ale i ewangelizacji na jej terenie. 
- W szkołach odbyła się wizytacja katechetyczna w ramach prewizytacji. Opinia jest pozytywna. Odnotowuje się, że przedmiot religii w szkole aktualnie traci na uznaniu. Skutkiem czego coraz więcej uczniów, za zgodą rodziców, nie korzysta z lekcji religii w szkole (problem nie tylko parafialny, czy diecezjalny ale ogólnopolski). Wyrażam uznanie pracownikom szkoły, w tym szczególnie katechetom, którzy starają się współpracować, z zachowaniem wzajemnego szacunku, troszcząc się – bez względu na różnice światopoglądowe – zarówno o dobro uczniów jak i szkoły. Relacje między dyrekcją szkół i parafią są bardzo dobre i poprawne. Jest też świadomość pracowników parafii, że oprócz szkoły naturalnym sprzymierzeńcem w drodze do wychowania i rozwoju dzieci i młodzieży są rodzice oraz świeccy wierzący, głównie należący do wspólnot. 

- W środowisku szczególnie wielkomiejskim trudno budować powszechną wspólnotę parafialną. Poza wielką anonimowością, u większości ludzi dominuje myślenie o potrzebach społecznych, doczesnych. Należy szukać sprzymierzeńców, by móc budować też dobre relacje i współpracę z organizacjami i instytucjami świeckimi życia społecznego z uwzględnieniem zawsze wymiaru ewangelizacyjnego i duszpasterskiego. Niewątpliwie pomocą w tym dziele są istniejące w parafii liczne i aktywne wspólnoty o różnym charyzmacie. Zarówno Rada Parafialna jak i Ekonomiczna składają się z kompetentnych osób. 

- Zgodnie z przesłaniem Ewangelii należy utrzymać i rozwijać, tak jak dotychczas, ducha modlitwy oraz otwarcia charytatywnego na wszystkich mieszkańców parafii. Oprócz bowiem głoszenia kerygmatu i nauczania zawsze jest niezbędne świadectwo autentycznej troski o każdego człowieka.

- Należy podkreślić, że dużą pomocą jest świetnie rozbudowane zaplecze duszpasterskie, gdzie mogą odbywać się spotkania z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Godne podkreślenia są liczne propozycje różnych aktywności dla dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie ośrodka parafialnego oraz dobre funkcjonowanie kancelarii parafialnej. Podczas wizytacji zostały poświęcone nowe, dostosowane do funkcji, pomieszczenia dla Parafialnego Caritas. 

- Należą się słowa uznania ks. proboszczowi, duchowieństwu, wspólnocie zakonnej i osobom świeckim za dbałość i troskę o sprawy duchowe i materialne parafii. 

- Bardzo ważnym czynnikiem w posłudze duszpasterskiej jest budowanie wspólnoty wśród księży. Pomocą w budowaniu tej wspólnoty, niewątpliwie jest duch zakonny. Ks. proboszcz oraz wszyscy duchowni i bracia zakonni zdają sobie sprawę, że przy dobrej i szczerej atmosferze życia we wspólnocie kapłańskiej, korzystają na tym zarówno oni sami, jak i świeccy. Świadectwo życia wspólnotowego jest tutaj wartością dodaną.

Bardzo dziękuję ks. Kazimierzowi Jońcowi, proboszczowi parafii, za bardzo dobre przygotowanie parafii do wizytacji kanonicznej oraz za dotychczasową pracę duszpasterską. Wyrażam wdzięczność ks. prał. Wiktorowi Ojrzyńskiemu, dziekanowi dekanatu jelonkowskiego za obecność podczas wizytacji. Bardzo dziękuję księżom wikariuszom parafii oraz wszystkim księżom i braciom i siostrom zakonnym za posługę duszpasterską i służebną w parafii. Wdzięczny jestem katechetom, wszystkim pracownikom parafii oraz wspólnotom za pomoc podczas wizytacji kanonicznej i każdą posługę na rzecz parafii.
Pasterzy oraz wiernych tej parafii polecam opiece Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Królowej Aniołów.

+ Tadeusz Pikus
Biskup Senior Diecezji Drohiczyńskiej.

Życzę błogosławionego tygodnia i proszę o modlitwę na intencję rekolekcji które odprawiam. 
ks. proboszcz Kazimierz Joniec CSMA